Skovgaard, Hans BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Skovgaard, Hans (1566-06-28)

Frederiksborg, 28. Juni 1566.
Hans Skovgaard til Mogens Gyldenstjerne.
Han skal lade bese nogle tilbudte Ankre; hvis de kan bruges til de store Skibe, vil Kongen beholde dem, ellers ikke.

Kiere her Magnus, synnerlig gode wen, Gud were altid mett etther. Jeg haffuer vnderdanigst berett kon. mtt. om the anker, tha befalitt hans mtt. mig, att jeg schulde schriue etther till, att ther som same ancker ware saa store, att the tiente till hans mtts. store schiibe, tha wilde hans mtt. thennom beholde, men thiene the icke til the store skibe,c s. 57tha wil hans mtt. icke haffue thennom; thj huad ancker til the smaa skibe behoff giøris, thennom kand Cornelius 1) selff giøre. Kiere her Magnus, ther fore wille i were wbe- sueritt oc thennom lade besee oc siiden ther vdinden ramme ko. mtts. gaffnn. Etther att tiene er jeg gantzs willig. Gud almechtiste befaler jeg etther. Mett hast aff Frederichsborg then 28. junij anno etc. 1566.

H. Skougard.

(Bagpaa: Seglet og Udskriften:)

Erlig welbyrdig mand oc streng ridder her Magnus Güldenstem til Sternholm, ko. mts. stadtholder paa Køpne- haffn, min synderlig gode wen, gantz wenligen tilskreffuit.