Gyldenstierne, Mogens BREV TIL: Frederik 2. FRA: Gyldenstierne, Mogens (1559-03-29/1569-10-08)

U. D. og St. [København, efter 29. Marts 1559] 3).
Mogens Gyldenstjerne til Kongen.
Der er kommet en Franskmand og to Svenskere fra Kalmar, de siges at skulle til den franske Gesandt. Han sender en Mand med dem.

s. 265Stor mechttigste etc.

Gyffuer ieg etters k. mt. vdy ald vnderdanighet tyl kende, at her kom i aftes tyl biuden en Franssous 1) siel fierde ned af Suerig, som haffuer en lattynske pasbort, liider pa Giiste Iahansen oc Karl Holligersen oc same Fransois, at dy er vdsent at bestylle oc icke huaret 2). Nu er dy forne tuo, Göste Iohanssen oc Karl Holligersen, jnttet her mer, at ieg kand forfare. Dysse syge, dy er farn tyl søis fra Kalmeren. Ieg har ter tuyffel pa. Tenne Fransos har tient legatten 3) tyl forne, maske hand gør ennw, oc syger hand at wylle nu ten nest weyg tyl legatten oc ter, som etters k. mt. er, doch hand jngen breff eller befallyng har tyl etters k. mt. Nu lader ieg fordy en fiilligs met tennom at se, huad weig dy drager; wylle dy en anden weig en, som dy haffue ladet meg forstande, da har ieg bestyllet met karllen, tennom fiilliger, at formene tennom tend.

Egenh. Kone. i Mogens Gyldenstjernes Priv. Ark. Konc. og Optegnelser.