Rosenvinge, Henrik Mogensen BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Rosenvinge, Henrik Mogensen (1566-09-13)

Helsingør, 13. September 1566.
Henrik Mogensen Rosenvinge til Mogens Gyldenstjerne.
Han sender en Skipper med et Brev, som denne siger at have faaet af en ubekendt i Danzig. Skipperen vil ikke opgive, hvor han har losset og ladet. Der er flere svenske Skibe i Østersøen, og der gaar Rygter om, s. 114at en stor svensk Flaade er løbet ud. Om Køb af Vognskud og Losning af Skibe ved Helsingør. Nogle Bøsseskytter, der er kommet fra Lund, er sendt til Halmstad.

Kiere her Mogens, gunstige herre oc synderlig gandske gode wen, thenne schipper wille anttuorde meg eth breff, som ether ær tillschreffuitt, siiger, thet ær hanom hand- faaett wttj Danske, men wed icke aff huem, huor fore meg kommer till sinde, att mangen bliiffuer wijss aff en andens schade. Ieg formoder, att ether well fortencker, mijn salige broder Jens Moenssen bleff aff en schipper handfaaett eth breff, her Iohan Frijss tillschreffuitt etc., oc huad møde hand wor wttj, før hand førde samme schipper tillstede; thesligest oc then store eske met breffue, som nu i sommers kom ether till haande oc wor till meg forschreffuen etc. Saa ær ieg fororsagett, att thenne schipper haffuer engen beuijss met seg, huor fran hand ær kommen, oc ieg hanom hartt tilltallet haffuer ther for. Saa ær thet saare slætt met hanom oc ær wforstandig; haffuer sagdtt hanom, att ieg icke torff lade hanom passere, før ieg fonger ethers befalning, paa thet hand kand selff føre ether samme breff. J wille oc giiffue hanom haarde ord, paa thet att andre schippers tage en redzell, att thæ føre thøris beuijss, huor thæ haffue lossett oc ladtt, saa lenge thenne kriige staar; Gud giøre snarligen en goed ende ther paa etc. Oc om ether siunes, attj lade ether mercke, ieg haffuer giortt bøn for hanom, saa j paa thenne tijdtt wille wære till friidz, dog hand forplichter seg att føre meg en nøgachtiig beuijss inden paaske, att hand haffuer lossett oc ladtt wttj Danske, eller att haffue sijtt schiib oc gottz forbrødtt till konge m. etc.

Ieg schreff ether till j jafftes met konge m. bud, fran Danske kom, huess tijender ieg forfarer aff Østersøen, att ther wor iij suenscke iachter emellom Borrindholm oc Jasmund, løbe effther en Hollender etc., saa ær samme Hollendere j jafftes siildug kommen hijd, sagde, att thæ s. 115hølde hanom paa anden dag; thæ forlode hanom j gaard morgens, thæ laae j thet Ny dyeb for Strolsund. [Schip]pe- ren 1) wor j thet suenske schiib, siiger, att thæ[tt ene] aff thæ iij schiib ær stortt paa lxx lester,......hanom tøckedes kunde wære xl mand sterck,......derligtt folck, men well wdstauerett met..... then suenske capteyn hagde sagdtt for samme schipper, att thæ waare tiisammens xxiiij schiib wdløben aff sckeren. Ieg troer doeg icke, thet ær sandingen etc.

Her ær inthet synderligtt. Bedendis, j wille forfare hoos Siluester Franck, om her schall kiøbes mere wognschudtt. Thisse schippers besuere them saa hartt att schulle losse her met thette stercke østen werd, oc j wille biude meg eth ord till att rette meg effther. Ieg giør willigtt thet, j kunde haffue tieneste aff. Ieg haffuer j dag afferdett naagen bøsseskøtter, ære kommen fran Lund met ethers pasbord hijd offuer att schulle wære till Halmsted; sagde, thæ kunde engen wnderholding bekomme wnder weyen, ther fore komme hijd offuer oc komme strax ind paa en hallandz schude etc. Thæ landsknecte løbe her aff met konge (!) schiib j onsdags affthen oc bleffue her aff borgierne forschaffett x tr fiisck oc sijld etc. Gud aldmectiste wære met ether. Ex Helsingiør met hast then 13. sep- tembris 1566.

Henrick Moenssen.

Thenne schipper begierer, hand maatte met thet første bekomme sijn affscheed, for thet ær høst dag; hand gredtt, nu hand schulle hen etc.

(Bagpaa: Spor af Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Erlig welburdig oc strenge ritther her Magnus Gulden- stiern till Stiernholm, konge matts. forordende stadtthol- der paa Kiøbnehaffn, mijn gunstige herre oc besynderlige gode wenn.

Anamet ten 12. (!) dag.