Rosenvinge, Henrik Mogensen BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Rosenvinge, Henrik Mogensen (1566-07-25)

Helsingør, 25. Juli 1566.
Henrik Mogensen Rosenvinge til Mogens Gyldenstjerne.
Mogens Gyldenstjernes Forslag om at lade alle Skippere sværge, at de ikke har revalsk Gods ombord, fordi Reval har taget et kongeligt Skib, anser han for uigennemførlig og foreslaar at nøjes med Undersøgelse af de fra Reval og Narva kommende Skibe. Om Køb af Stenkul, Behandlingen af Salt- og Vinskibe og om Køb af Humle. Efterretninger fra Mogens Henriksen Rosenvinge. Om Vin, der er kommet til den franske Gesandt. Flaaden siges at være sejlet fra Bornholm til Øland.

Kiere her Mogens, gunstige herre oc gandske gode wen, ieg sende ether mijn schriiffuelse j gaard met Hans Leyell, formoder, ær ether till haande kommen oc j ther aff forfare leyligheden etc. Jeg bekom j jafftes ethers schriiffuelse met thæ dansker schippers, jnneholdendis, att thæ Reff- uelsche haffue tagett eth schiib fran konge m., oc ieg schulle tage ed aff alle thæ schippers, her kommer, att s. 65forfare, om thæ haffue reffuels gottz indel) etc., kiere her Mogens, saa seer ieg icke, att thæ schulle wille wnder- staa them att suergie, wden thæ waare seglde fran Reuell eller fran Naruen, forthij thisse Nederlender besuere them hartt att giøre naagen eed. Huiss gode raad kand ellers betenckes, att konge m. opretter sijn schade hooss thæ Reuelsche, ær att raadsla. Mitt betenck ær (effther som mand hører), att thæ Reuelsche schulle haffue tagett mange schiib, ther indførd nu j thenne sommer, som wille till Naruen etc., naar thæ komme hijd j Sundett igen eller oc fran Naruen komme, att furdre them paa edtt om reuels gottz oc lade thæ, som fran andre steder komme, wfore- giiffuet; doeg paa ethers schriiffuelse, igen kommer till meg ther om, will ieg rette meg 2). Om stenkuli will ieg wære fortenchtt, om thæ kommer her; ieg haffuer engen fornommett her j thenne flaade, wed icke heller, om schall komme, ttj her ær offuer iɉc schiib att fortolde, kommen westen aff met barlast; 3) thæ, som saltt oc wijn haffue, foruiser ieg till Marchus Hess; om hand haffuer befalning att handle met them oc thæ føre meg hans breff, lader ieg them passere. J wille lade hanom thette forstaa etc. Om homle schreff ieg ether till j gaard att haffue bekommett wttj tuo dage xx secke, saa haffuer ieg end siiden fangett xx secke, formoder met Gudz hielp mere met thæ første schiib 4) etc. Schipperne begynde att bliiffue nu naagett wuillige.

Kiere her Mogens, ieg sender ether met thenne breff- uiser j seek homle, ieg haffuer laditt kiøbe for ether j Danske, weyer j schipd. j lispd., maa bliiffue staaendis, till ieg sender ether mere; j schulle end nu, will Gud, bekomme j seek. End sender jeg ether iij smaa tr met oliuer oc limoner 5), som Mogens Henrickssen haffuer kiøbtt i Andorpen for ether oc send hijd; thett andett, hand haffuer mere bestellet till ethers behoff, schall j bekomme, naar Gud will, hand kommer tillstede. Jeg for-s. 66farer wttj hans schriiffuelse, hand ær reysd till Rouan j Franckerige till mijn søn, ieg ther haffuer, oc schriiffuer, hand will komme hiem met thet første, saa ieg troer, hand nu ær paa hiem reysen met Gudz hielp.

Huess tijender ieg haffuer bekommitt fran Mogens Hen- rickssen, haffue j att forfare wttj hans breff, ieg sender ether; naar thet ær offuerlesd, j wille sende meg thet igen met thenne samme breffuisere. J wille oc giiffue hanom naagett for then homle seek, hand fører ether frem.

Thet konge m. gottz, som Mogens haffuer wdsend, lader ieg bliiffue her, till Gud will mere kommer, som hand haffuer bestellett.

Kiere her Mogens, ær her kommen iij fad wijn fran Amsterdam 6), som ær tillschreffuitt Iøren Sested att an- name paa her Karls, then frandsche legates 1), wegne, ther hooss tuenne breff Sested tillschreffuitt etc. Saa haffuer ieg wttj hans frauerelse ladett anname samme wijn oc indschiibett wttj thenne schude att føre till Kiøbnehaffn. Ieg haffuer loffuett hanom till fractt viij marck danske, oc saa haffuer ieg betallett then hollender schipper for fractt for wijnend iiij enckell daller.

Kiere her Mogens, ieg beder ether, attj wille wære wbesuerett att sende ethers budtt till legaten oc giiffue hanom thenne mening att forstaa 7), oc att hand betaller thenne breffuisere thæ viij marck danske oc sender meg thæ iiij enckell daler, ieg wdlagde, met samme breffuisere. Ieg hagde icke tijd att schriiffue hanom selff till, før her ær bestelling nock for en mand. Ieg sender met hanom thæ ij breff, som kom met wijnen, j wille lade anttuorde legaten, att thæ sendis hijd till bage igen, om Iøren Se sted will see them, naar hand kommer hiem. Item thæ schiib, j natt komme aff Øster søen, haffue inthet for- nømmett waare schiib wnder Borrindholm. Fisckere hagde s. 67sagdtt for thennom, thæ waare løbne till Øland; Gud aldmectiste være thøris leydsager oc beuare them fran ald wløcke, huilchen samme herre ieg will haffue ether befallett oc alltijd giøre, huess j kunde haffue wilgie oc tieneste aff. B(!) ex Helsingiør met hast then 25. iulij 66.

Henrick Moenssen.

Item att legaten will oc betencke then schippers folck, som førde wijnen hijd aff Holland, met ɉ daller 8); ær thet saa brugen.

Item siiden thette breff ær sammen stuckett, bekom ieg eth Mogens Henrickssens breff, som ær then traad bunden om; ther wttj kunde j forfare, huor [thett] 1) tillstaar j thæ land; naar j haffue thet les[d], wille j strax sende meg till bage igen enth[en met] thenne breffuiser eller en anden wist bud, ie[g haff]uer icke selff rett offuerlesd end nu, kom [meg] j thenne stund till haande.

(Bagpaa: Spor af Seglet og Udskriften:)

Erlig welburdig oc strenge ritther her Magnus Gulden- stiern till Stiernholm, konge matts. forordende stadtt(!) paa Kiøbnehaffn, till eygen hand.

(Mogens Gyldenstjernes Randbemærkninger:)

1) Om Reuel gods. 2) Stenkul. 3) Skyb. 4) Hummelle. 5) Ollyffen oc limonner. 6) 3 fad wyn tyl legaten. 7) Att gyffue legaten tyl kende. 8) Driickependinge.