Gyldenstierne, Mogens BREV TIL: Ulfstand, Jens Holgersen FRA: Gyldenstierne, Mogens (1565)

U. D. og St. [København, ca. 1565] 1).
Mogens Gyldenstjerne til Jens Holgersen Ulfstand m.fl.

Kongen sender Krigsfolk til Undsætning for Elfsborg. Adressaten skal angribe Fjenden fra sin Side. Kristen Munk har ligeledes faaet Brev. Om de jydske Knægte.

Tyl Iens Halligersøn 2) pa Bahus, at k. mt. sender nu syt krygsfolck tyd op om Elsborig tyl at vndsette; at hand sancker syt folck oc gør, huad hand kan pa ten syde.

Jeg har oc skryffuet Crystiern Munck tyl, i lyge made har ieg k. mt. befallyng her pa at scryffue etter tette tyl. At hand har taget dy jiidske knechtte, tiickes meg icke at were radeligen for fyttalligen skiild, vden hand wyd at bruge tenom vden husset etc.