Skovgaard, Hans BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Skovgaard, Hans (1566-01-18)

Frederiksborg, 18. Januar 1566.
Hans Skovgaard til Mogens Gyldenstjerne.
Flan sender Breve til Viderebefordring og omtaler John Foxalls Brev.

Kiere her Magnus, synnerlig gantz gode wen, Gud were altid mett etther. Jeg sender etther her hoß kon. mtts. breffue till the tre lensmend paa Malmø, Landz- krone oc Helsingborg 1), som ethers schriffuelße om formelder. Johan Foxals breff 2), i sender mig, formelder om XV stycker skøtt, xx bøsseskøtter oc nogen lod til skøttett, som hand til ko. mtts. behoff bestillitt haffuer, huilckitt vdj martz monett, først kommer, schal komme til stede, mett ydermere beskeed, samme breff indholder, som jeg ether wil berette, nar Gud wil, jeg kommer ether til ordz. Kiere her Magnus, ether att tiene er jeg gantz willig. Gud almechtiste spare oc beuare ether, oc hannom befaler jeg ether euindelig. Aff Frederichsborg thenn 18. januarij anno etc. mdlxvj.

H. Skougard.

Jørgen Marsuins breff sende jeg her fran til hanom, for thet er saa møggitt nermere.

(Bagpaa: Seglet og Udskriften:)

Erlig welbyrdig mand oc streng ridder her Magnus Guldenstem till Sternholm, ko. mts. stadtholder paa Kiøpne- haffnn, min synderlig gode wen, gantz wenligen til- schreffuit.