Gyldenstierne, Frants BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Gyldenstierne, Frants (1566-10-03)

Stjernholm, 3. Oktober 1566.
Frans Mogensen Gyldenstjerne til Mogens Gyldenstjerne.
Efter Faderens Brev vil han begive sig til Helnekirke. Han forsvarer sig mod Broderens Beskyldning for at have overladt til andre, hvad han efterlod sig i Lejren, og meddeler, hvad han efterlod til sine Folk. Han s. 129beretter om, hvorledes han forlod Lejren, takker for de tilsendte Klæder og forklarer, hvorfor han ikke lod sin Broder faa de Penge, som Mogens Gyldenstjerne sendte ham, og hvilke Penge Broderen har faaet af andre.

Sønlig kerligh helsen eder nu och altid forsendt met Gud, Vor Herre. Mind kere fader, nest al sønligh tack- sigelse for alt gott, huicked eder den almegtiste Gud vel belønne skall, saa giffuer ieg eder sønligen att vide, att eders schriffuelse er mig tilhende kommen met Poffll Kock 1), huilcken ieg haffuer lest och forstandet. Først att y ville, att ieg skal verre y Helne kircke, huilcked ieg seer gerne, och vil altid gerne verre, y huor som helst att y ville haffue migh, och vil ieg drage aff sted y denne vge, om Gud vill. Kere fader, att mind broder 2) haffuer schreffuet eder til, att ieg lod andre faa, hues iegh lodt epther migh y leyerit, dett skal anderledis befindis. Ieg vil sende eder ytt register paa, hues ieg lod dennom. Kand iegh icke forundre migh, kere fader, att y schriffuer, att ieg haffuer icke schreffuett eder til, huorlunde iegh kom neer fra leyerett. Sten Bilde och Niels Løcke var hos øuersten 3) och flyde migh forloff, eptherdi dy saa, huorlunde leylig- heden var fatt met migh. Peder Bilde var y Norgie samme tid, och gaff migh Erick Rudt pasbordt, och flyde migh Niels Løcke y skiffuet. Iegh anduordett Dominicus hestene y befalningh och lod dennom fitalle nock, saa dy motte vel haffue holt dennom met y 3 eller 4 vger medt, men øll haffde iegh icke. Mind kere fader, tacker iegh eder och storligenn for dy kleder, y sende migh, Gud lønne eder dett och alt andet, y haffue giorth migh til gode. Ieg skal aff mind yderste magct skicke mig, saa lenge ieg leffuer, att y skulle nest Guds hielp høre gode tidinge til migh, och forseer ieg migh till, att ingen skal sige migh andett epther, end att ieg haffuer holtt migh som s. 130end erligh (!) tilstaar, och skal ocsaa met Guds hielp, saa lenge mitt blodt er varpmt y migh. Andett vedt ieg indted att schriffue eder til om, end ieg beder eder, att y migh icke fortencker, att iegh lodt icke mind broder haffue dy pendinge, y sende migh; ieg haffde vel vorrit til fredtz, att hand haffde beholt dennom, kunde hand kund gemme penge. Hand fick 30 enckende daler aff Iens Holgersøn 1), før hand døde, och 30 daler aff end skipper y Købnehaffnn, ved nanff(!) Anders Valtersønn, och end da 10 daler aff end anden herre mandt, och klack 2) indtet, der for fick ieg Niels Løcke somme aff dennom, och dy andre togh ieg met migh til skibs. Hermett eder den alsommegtiste Gud befallendis. Ex Stierneholm den 3. octob. aar 1566.

Frandtz
Gyllenstiernn.

(Paa en indlagt Seddel med samme Haand følgende:)

Register paa hues iegh lod oppe y leyeren til karlene. Item brod ij tr.

Item flesck iij sider.

Item sild mer end en fiering.

Item salt j fiering.

Item tørre flyndrer, spege aall, spege heltt, smeltt, røgitt aborre, alt til hobe end god halff tynne fuld.

Item to flascker met laas for den ene, var end fieringh edicke y.

Item haffre iij tynner.

Item tuenne berre kurre.

Item end kedil.

Item end kocke drengh.

Item end kløff drengh met to kløff heste.

Den tid ieg laa y leyeritt, da løb der iij aff mine ka- nicke bønner bort, och fick karlene fatt paa to igen.

s. 131Iegh haffde 4 bønner, to feck Niels Løcke, och end feck karlene; der kunde dy saare vel hielpe dennom her met och to kløff heste.

(Bagpaa: Seglet og Udskriften:)

Erligh och velbyrdighe mandt her Magnus Gyllenstiernn till Stierneholm, mind kere fader, sønligen sendis dette breff.