Gyldenstierne, Mogens BREV TIL: Krumpen, Otte FRA: Gyldenstierne, Mogens (1568-11-17)

København, 17. 1) November 1568.
Mogens Gyldenstjerne til Otte Krumpen.
Da Christen Munk har faaet Tilsagn om Mogens Gyldenstjernes Datter Dorte og agter at tage hende med sig til Norge, vil de komme til Otte Krumpen den 12. December sammen med Fru Birgitte Gjøe. Mogens Gyldenstjerne beder ham sammen med dem ordne alting.

........ 2) Wor Herre. Kiere her Otte, sy......betacker jeg dig gansk gierne for alt h[ues du] mig altid giord och bewist haffuer, huilcket att forskilde du skalt finde meg godwilligen. Kiere her Otte, sa kand jeg icke forholde dig, att jeg med erlige, welburdige mand Christen Munck haffuer haffd nogen ord 3) om min kere datter Dorothea, saa att ieg vdj thett hillige trefoldigheds naffn haffuer tilsagd hannem hinde, oc er nu therfor aff meg begierendis, att thermed motte ydermer sa forhandlis, att hand motte fange hinde med sig nu att Norge. Och effterdj nu att tidzens leiligheden er fast kort och jeg hannem hans begering icke nechte wilde, sa hafuer hand s. 211sig foresatt att wilde were hoß eder nest kommendis son- dag ofuer 3 vgger, som er then 12. decemb. Sa beder jeg dig gansk wenligen, atthu med thin kiere hostru fruwe Anne, thesligeste fru Birgitte Gøie 1), som ieg for- seher meg ther ochsa hoß att were, wilt rade och handle thett till thett beste, och alt huad i therudj giøre och lade, thett skal aldelis hermed were min willie och sambticke. Och huad bekostning therpa løbber anthen vdj en eller anden made, beder jeg dig gansk wenligen, atthu och thin kiere hostru thett wille giøre, huilcket jeg igien med all tacksigelsen betale will. Vdj hues made ieg nogen tide kand were dig till willie eller tiennist igien, skal....wen, du jngen tuiuel pa haffue....Hermed will jeg nu och......dig oc thin kiere hostru then Allmechtigste befalendis. Datum Kiøbenhaffn then 17. nouembris anno 68.

Her Magnus Guldenstiern.

Ikke egenhændig Koncept (paa samme Ark som det næste Brev) i Mogens Gyldenstjernes Priv. Ark. Konc. og Optegnelser.