Bille, Peder BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Bille, Peder (1566-08-23)

Uden Sted [Guldberg Enge], 23. August 1566.
Peder Bilde til Mogens Gyldenstjerne.
Han sender nogle Breve til hurtig Besørgelse til sin Hustru. Siden i Søndags er der død omkring 300 Mand i Lejren. Han tror ikke, man kan komme nogen Vegne med Krigsfolket uden Forstærkning.

Kiere her Mangnus, senndir ieg ether nogenn breffwe, som ieg haffuer minn Birgithe 1) tiillscreffuidtth, bedindis ether giernne, adh ther som ther wor nogen aff hindis bud y minn gaard y Kiøbinnhaffnn, som skulle till hinde strax igienn, att samme bud kunde tha strax faa breffuene met siig etc. Mens ther som atther wor jnginn wdj gaar- dinn, som skulle till hinnde, adj tha wille well giøre och hielpe mig mett enn liggere, som strax kunde komme affstedth met breffuenne, huor som hun er; och ther som hand for nogenn suar eller breff tilbage frann hinde, som ieg skall haffue, ad ieg tha kunde faa dj breffue herop till mig igienn. Kiere her Mangnus, sidenn y søndes, wij s. 90erre kommen hid, er thet beregn[i]d ad were døde, bode rytther och knecthe, wed [en] iijc personir; ther som adj eller Byrge welle hemell[ig]enn thale met Jacop Wlfeld, da skall hand well giffue widere beschedin met alle honde, end ieg nu skriffue kandth, och bether ether, adj nu welle betennche leilighedin, som mactt liggir paa, ad Jacop Wlfeld faa sinn abschedin met thet første, och skall ieg well troff, ather som mand kand ennd affsted komme ad giffue krigsfolchid hues dj ere begerinndis, da skall mand end siden jnginsteds kome, wden Wor Herre well tage thend heffnn och straff frann oss, som oss er paa laugd, och ther hoss och saa bliffue forsterchede met flere knecthe. Schreffuitt thend xxiij. augustj anno 66.

Peder Bjlde.

(Kun Underskriften er egenhændig).

Delvis tr.: H. Rørdam: Histor. Kildeskr. 2. R. I, S. 542f.