Skovgaard, Hans BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Skovgaard, Hans (1566-06-11)

Lund, 11. Juni 1566.
Hans Skovgaard til Mogens Gyldenstjerne.
Han sender ham Kongens Brev til Kommissarierne til Viderebesørgelse.

Kiere her Magnus, synnerlig gode wen, jeg sender ether kon. mtts. breff till thre commissarier Peder Biilde, Erich Rud oc Jacob Vlfeld, bedindis ether wenligen, atj thenom jligen wille lade tilhende forschicke, thi thet icke wil haffue lang fortog, for the schulle were i Helsingborg then 18. junij. Etther att [tie]ne 1) er jeg willig. Gud almechtiste befaler [ie]g ether. Aff Lund then xj. junij 1566.

H. Skougard.

(Bagpaa: Brudstykke af Udskriften:)

Erlig och........ her Magn..........

stadtholder......gode wen...........