Kristensen, Jesper BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Kristensen, Jesper (1568-05-14)

Stjernholm, 14. Maj 1568.
Jesper Kristensen til Mogens Gyldenstjerne.
Han beder Mogens Gyldenstjerne tilstille hans Fader medfølgende Brev, hvori han beder Faderen om Hjælp til at betale Mogens Gyldenstjerne. Han tør ikke selv sende Bud til Faderen for ikke at vække Mogens Gyldenstjernes Vrede. Han vedlægger desuden en Kopi af Brevet til Faderen, som han har skrevet efter Frans Gyldenstjernes Befaling. Han vil give Mogens Gyldenstjerne, hvad han forlanger, for at komme ud af Fængslet.

Nade oc fred oc euige løcksaliighete ønsker jeg ethers strenghete ved Jesum Christum, Wor Herre, fraa nu oc tiill euige tiidtt, amen. Kiere strenge herre, saa er mynn jmyge- liige bønn tiill ether, att y wille giøre for Gudz skiøld oc for Jesu Christj naffnnis skiøld oc ickj tage meg arme fattiige karll tiill mystøcke, att jeg schreffuer ethers strenghete tiill. Kiere strennghe herre, saa er mynn jmygeliige oc kierliige bønn tiill ether att wille haffue giordtt for Gudz skiøld att fliøitt myn fader thenne breff, som ieg haffuer schreffuen hanom tiill, att ieg motte fange hielp oc bystand aff hanom oc giøre ethers strenghete fillist, vdj huis made som ieg haffuer for semit ethers gaffuenn, thaa viill iegh vdj alle made stande offuerbodiige att giøre ether skiøll oc fylliste, menn ieg ville well sielff haffue hadtt buod huos myn fader, om ieg hagde tuordtt for ethers strenghete vredis skiøld, thy iegh vist ickj, om thette var ethers strenghete vilgj, om hand motte komme. Kiere herre, saa sender ieg ether enn copj vd aff samme breff, som ieg sender myn fader effther ethers søns Frandz Gyllenstiernis befaling. Kiere strenge herre, saa beder ieg ether ganske jmygeliigenn for Gudz skiøld, att y ickj wille were meg fattiige stackels karll for streng, menn ville y giøre for Gudz skiøld oc for Jesu Christj naffnis skiøld oc forbarme ether offuer meg oc verre megh meld oc myskundeliige. Ieg viill gierne giffue ether, huad y aff meg begierindis er, oc ieg trøster nogenn tiidtt y mynne s. 203dage aff myn formou oc myn slectt oc venners hielp oc trøst att aff stad komme, paa thette att ieg motte komme vd aff thenne fengsell, som ieg arme fattige karll syder her wdj. Guud allesomecteste beder meg, att iegh nogen tiidtt y alle mynne dage skulle haffue førthørnitt ether anthen mett ordtt eller mett gierninger. Her mett ethers strenghete thenn euyge allesomecteste Guud befalindis, befalindis buode tiill sell oc lyff, amen. Datum Stierne- holm thenn 14. maaij 1568.

Jesper
Chrestenßen.

(Bagpaa: Rester af Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Erliig oc welbyrdiige mand oc strenge riidder her Mag- nnus Gyllenstierne tiill Stierneholm ganske jmygeliigenn tiill komindis thette breff.

1568.

Jespers breffue, som vdbrød po Stierneholm etc.