Gyldenstierne, Henrik Mogensen BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Gyldenstierne, Henrik Mogensen (1566-12-04)

Helnekirke, 4. December 1566.
Henrik Mogensen Gyldenstjerne til Mogens Gyldenstjerne.
Han forklarer, hvorledes det forholder sig med hans Harnisker, som han sendte hjem og senere ikke kunde faa igen, takker for Løftet om Klædning til Folkene og beder om Kost til Degnen i Klostret.

Jhs.

Sønlig helsen nu och altid forsentt med Gud, Vor Herre. Kere fader, nest min ganske villige plictige tro thieneste och megen ydmygelige tacsielsse for altt gott, giffuendis eder ydmygeligen til kende, att ieg haffuer fangett eders skriffuelse om min rustning och harnsk, att icke ville vere min harnisk visker til; i de (!) den meining haffuer ieg icke giorttett, men som mitt folk bleff siugtt for mig y leierett, och viste intett, huad ieg kunde gøre med dett, och haffde huerken vogen eller kløff att leggett paa, och skulle hestene ille borrett de blotte karle, om de haffde veritt til paas, sie dennom y deris harnsk for sueltt skyld; derfor haffuer ieg sentt samme harnsk ner, och den tid ieg kom hiem, sende ieg bud effter dett, da motte ieg intett faaett, thi Niels Valterssen skreff mig til, att y haffde for- bøett hannommett, att hand skulle sende migett; derfor haffuer ieg ladet fly dett annett, som ieg haffuer her, att nør som y ville haffue dett, da skulle y bekommett, thi ieg viste intett, huad eders meining var, och haffuer y skreffuett meg tilforne breff, som ieg fick, att ieg haffde forkommett nøget affuett. Kere fader, betacker ieg eder ganske ydmygeligen och gerne for den klening, som y s. 171haffuer loffuett mig att sende mig til mitt folk, och er ieg ogssaa begerindis ydmygeligen aff eder endnu om den degen, att y ville haffue vntt hannom kost her y klosterett, thi degnen haffuer aff aff (!) arrilds tid hafftt sin kost her y klosterett och er end smuck vnger dreng, som och kand sitt tingest hoffsomtt, saa hand haffuer ett gott loff aff sin skolemester, och her Esbern, vaar here, kand giffue hanom den naade, att hand kand bliffue den mand, som kan thiene mange. Kere fader, intett anett ved ieg paa denne gong, men ieg skall alle mine dage findis som eders vnderdanne gehorsamme och lydige søn som ieg eder och plictig er, thed kende Gud almectiste, huilken ieg edeer nu och altid vdi all lycsalig sundhet och velfartt vill befalitt haffue. Ex Heine kircke den 4. decembris 66.

Henrick Gyllenstiern.

(Bagpaa: Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Erlig velbyrdig mand och strenge ridder her Mons Gyllenstiern til Stiernholm, kg. mgsts. stadtt holler paa Køffuenhaffns slott, min kere fader, ganske sonligen och ydmygeligen thill hende.

Anamet 6. dag december.