Rosenvinge, Henrik Mogensen BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Rosenvinge, Henrik Mogensen (1566-08-12)

Helsingør, 12. August 1566.
Henrik Mogensen Rosenvinge til Mogens Gyldenstjerne.
Om 5 Skotter, der har tilbudt deres Tjeneste, og om nogle hollandske Skippere med Silde- og Vinladning.

Kiere her Mogens, gunstige herre oc synderlige gode wenn, thisse v Schottzmend haffuer wærett thenne mijn s. 81schriiffuelse begierindis till ether, om j hagde thøris tieneste behoff paa konge m. wegne, tha wille thæ tiene for hage schøtter oc lade seg bruge, huor hans m. will, oc ære begierindis, thæ met første maatte bekomme thøris be- sched, beklagendis seg, thæ haffue icke mange penninge att fortære. Then fornemeste ebland them heder Hans Gil- gou etc.

Item kom her j gaard en hollender schipper, heder Frederick Thommessen, aff Amsterdam, haffuer inde for Peter Barttz j Danske xv lester sijld oc wille passere egennom, oc ieg hannom foruijste tili Marcus Hess. Hand forgiette att tage mijn schriiffuelse met. Om ether siuntes, efftherthij hand tiener konge m. oc haffuer nu j thenne kriig. beuiist seg willig oc bestellett hans m. homle, att hand bleffue tilladtt att passere frij wden naagen penninge ther att wdgiiffue, oc j wille lade Marcus Hess her om forstaa, oc ieg bekomme suar till bage igen.

Item her kom oc j dag en schipper till meg, heder Steffen Ianssen, haffuer wijn inde, wille till Danscke, sagde, hand hagde naaghet inde, som ether tilkommer, oc be- gierett, hand maatte løbe op for Reffshallen, oc ieg for- uiisde hanom till Marcus Hess. Hand kom oc j liige maade i sommers met wijn, oc ieg tillstedde hanom att løbe for Kiøbnehaffn, hand brugte Hans Laffuerssen hooss konge (!), att hand met samme wijn maatte passere, oc skiød paa, then tillkom Jehan Falckener, oc konge m. then tijdtt naadigen bewilligede hanom, oc inthet wdgaff. Süden kom Mattheus Tinnagell till meg oc sagde, hand hagde met wrett giiffuet hans saeg fore, oc att thet icke tilkom Jehan Falckener, oc wor icke till friidz met hanom, sagde att wille haffue att giøre met hanom ther for, naar thæ komme till Amsterdam etc. Kommer hand till ether, tha wiide j nu thenne leijlighet. Wille j oc lade meg wiide, om hand farer met sandhed, at hand haffuer naa- gett gottz inde for ether. Ieg giør alltijd willigtt thet, j s. 82kunde haffue tieniste aff. Gud aldmectiste wære met ether. Ex Helsingiør met hast then xij. augustj aar mdlxvj.

Henrick Moenssen.

(Bagpaa: Seglet og Udskriften:)

Erlig welburdig oc strenge ritther her Magnus Gulden- stiern til Stiernholm, konge matts. forordende stadttholder paa Kiøbnehaffn, mijn gunstige herre oc besynderlige gode wen, till eygen handtt.