Gyldenstierne, Mogens BREV TIL: Wobitzer, Wobislaf FRA: Gyldenstierne, Mogens (1567-11-26)

København, 26. November 1567.
Mogens Gyldenstjerne til Wobislaf Wobitzer.
Han har i lang Tid intet hørt om Povl Wobitzer. Kongen vil ikke forhandle om Sagen, men henviser til den afsagte Dom. Hvis Povl Wobitzer havde givet Skriveren Revers m. m., var Dommen faldet anderledes ud. Han raader Povl Wobitzer til at bringe Sagen i Orden inden den fastsatte Termin.

Myn wenlig helssen forsent met Wor Herre, kerre Wo- desloff Wabytzer, lenge gode bekende wen, at tet mo gange etter liickeligen oc wel, er meg altydt kert tyl etter at høre oc spørig. Gyffuer ieg etter wenligen at wyde, tet jeg nu vdy lang tydt inttet har hørt om etters broder søn Pouel Wobytzer, huor tet nu er met hans sag; at han jngen besked kunde fange, nu hans tiennere Iohan- nes war her, formercker ieg, er guordt vdy ten menyng, at ey den skulle forløbe. Her guordes jngen ende pa om tet pantte breff pa Møen, før ten dom wor forløben. Syden achttet k. mt. føge om brefuet; huem ter syden wylle s. 198talle met tet bref, hand bleff wyst jnd tyl meg. K. mt. har dom for seg; om tet kunde werre etters broder søn tyl beste, gyffuer ieg etter som en høg forstandig selluff at betenche. Ieg har lat handelle met k. mt. mer end en eller tuo gange om tenne sag, ingen anden suar kund bekomme, enn hans mt. har en dom, ter wyl hans nade rette seg eptter. Ieg er ille wyd kommen, for ieg har for- lat meg pa Pouel Wobytzers ord och tylsagen, har fait stor skade, guordt stor kost oc teryng etc.

Etters brodersøn Pauel holler seg for wys, ter ouer gør hand seg skade. Haffde hand gyffuyt ten skryffuer tet reforssal oc taget syt breff, hafde tenne handel inttet guords behoff, oc tersom hand haffde sent meg tet refers, ten tydt ieg skreff hanom, oc tett haffde komet frem, før tenne dom 1) gyck, skulle ten dom icke haffue sa gaet. Pouel kommer alttyd bag eptter met syn sag; sa førchtter ieg ennw wyl ske, oc tersom hand gør her icke en ende pa, entten fordrager seg met k. mt. eller oc eptter syn tylsagen lader tet pantte breff kome tyl stede igen jnden ten dag, som domen bemelder, da blyffuer tet breff hannum icke tyl gauens for en dlr.

Toge Pauel en statlig wydimus af tet pantte bref oc ter hois syne quyttensser paa dy dlr., hand k. mt. forstreckett har, oc lod tet panttebreff kome tyl stede igen, om hand her for inden ingen anden forlygelsse met k. mt. bekomme kand, før ten dom er forløben, da skal hand møget mer met tet wydimus oc dy quytter kunde vdrette enn met pantte breffuet eptter tenne leglighet, som seg nu her met begyffuer, oc sinn hand er kommen tyl tet pantte bref. Kere Wodisløff, beder ieg etter, i wylle nu beder forstande s. 199tende menyng, en scryffuet er, oc i wylle scryffue meg suar tyl igen oc delle etters gode rad met meg i tenne sag. Huor jeg kand tienne etter, skulle i altydt fynde meg for etters wyllige oc gode wen. Hermet wyl jeg haffue etter Gud befallet. Ex Københaun ten 26. nouember anno 67 1).

Meg war louet copyer af dy quyttense, som Pauel har betallet for k. mt., tenum wylle jeg gerne haffue etc.

Beder ieg etter, i wylle holle tet hois etter seluff, hues ieg etter tylscryffuet har etc.

(Bagpaa Paaskrift med en samtidig Haand og derunder Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Copie aff Wodisluff Wobitzers breff, jeg hanum har tylscryffuet.

Egenhændig Koncept i Mogens Gyldenstjernes Priv. Ark. Konc. og Optegnelser.