Gyldenstierne, Sofie Mogensdatter BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Gyldenstierne, Sofie Mogensdatter (1564-10-10)

Nyborg, Tirsdagen næst efter St. Dionysii Dag [10. Oktober 1564?] 1).
Sibylle Gyldenstjerne Eskil Gjøes til Mogens Gyldenstjerne.
Hun har modtaget Faderens Skrivelse til Eskil Gjøe om det resterende Øl fra Lenet. Brevet var aabnet og en Seddel, som skulde Itgge deri, manglede. Fogden skal undersøge, om der mangler noget Øl, og snarest sende det. Hun beder om, at Skriveren maa blive sendt tilbage fra København snarest.

Myn hierte kere fadir. Vill iegh nu lade ald tilbørlig tacksigelse bestaa paa thenne gang, for tiden falir sig nu saa kortt, oc thete bud hastir nu saa fast. Kere fader, giffuer iegh eder venlig till kende, att ederz skriffuelse kom hid y syndagz, som y haffde skriffuett Eskild till om nogett øll, som her skule staa tilbage aff thett, her bleff brøgett y landett, oc y skriffuer, att ther skule lige ien sedell yndin y edirz breff om saa møgett øll, som vor frem komin. Nu giffuir jeg eder ganske venlig till kende, att then tid ederz breff kom hid, tha var thett s. 271slett offuit, ther vor heller ingen sedell y ederz breff. Kere fader, saa skall fogedin forhøridtt ale vegne, om her staar nogitt tilbage, oc fly thett frem dett alerføste mueligtt er. Iegh beder eder oc saa gerne, att y vilde gøre vell oc fly thett saa, att skriffuerind, som er nu y Køffwinhaff, kunde kome hiem mett thett alirføste mueligtt er. Then almecktigste Gud vill ieg haffue eder be- ffalindett. Ex Nybore mett hast tizdagen nest efftir sancti Dyense dag.

Cebile Gylinstiern.

(Bagpaa: Seglet og Udskriften:)

Erlig oc velbyrdig mandt och strenge ryder her Mo- ginz Gylinstiern tyll Stiernholm, min kere fader, ganske kerligen tyllskreffuit.