Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1569-02-24)

Frederiksborg, 24. Februar 1569.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Paa hans Begæring om Hjælp mod hans Sønner Henrik og Frans Gyldenstjerne, der under hans Sygdom med Vold indtager hans Gaarde og mishandler hans Bønder, sender Kongen ham Breve til Sønnerne til videre Besørgelse, i hvilke han truer dem med alvorlig Straf, hvis de ikke ophører med deres Ugærning og forliges med deres Fader. Kongen vedlægger en Kopi af Brevet.

Orig. med paatr. Segl og Udskriften. Vedlagt: „Copie aff kon. mts. schriffuelße thil her Magnus Guldenstiernis sønner Henrich och Frantz Guldenstierner, huer besønderligenn etc.“ — Hovedbrevet tr.: K. Brb., Kirkehist. Saml. 3. R. III, S. 216 f., Brevet til Sønnerne tr. : K. Brb., Ny kirkehist. Saml. VI. S. 388 ff.