Gyldenstierne, Henrik Mogensen BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Gyldenstierne, Henrik Mogensen (1566-11-28)

Helnekirke, 28. November ¡566.
Henrik Mogensen Gyldenstjerne til Mogens Gyldenstjerne.
Han forsvarer sig mod Beskyldningen for at have forkommet Heste og Tøj. Han er nu rede med 6 geruste Heste og beder om en Fole. Om Klædning til hans Folk. Af sin Mødrenearv begærer han intet, saa længe Faderen lever. Han beder, om Degnen i Valkärra og Nöbbelöf maa faa Kost i Klostret.

Jhs.

Sønlig kerlig helsen nu och altid for sentt med Gud, Vor Herre. Kere fader, nest gantsk villige plictige tro tienniste och megen ydmyge tacsielse for altt gott, som y mig altid giortt och beuist haffuer, giffuendis eder ydmygeligen till kende, att eders skriffuelse er mig til honde kommen, indeholdendis om heste och tøg, som ieg har forkommett, huickett intett er mitt forseelse, men de Guds verligctt och regen och daglige riende och rennen. Jeg finner vell paa mig selff ynduortis och vduortis, huad profitt ieg har hafft affuitt× 1), men, kere fader, effterdi att y skriffuer, att y ville icke fly mig flyr heste, saa haffuer ieg køfftt to heste och haffuer nu sex geryste heste, och skulle nu stande her til rede, y huortt hen y vill haffue dem, och skall ogsaa saa ringtøff vere til stede, som y haffuer ladett antuorde mig, y naar y dett vill haffue. Harnisken haffuer y selff offuer hos eder, och kraffuen och storhue haffuer ieg her till mitt eget harnisk ×. Kere fader, om de tre folier, som her staar, var dett aldrig y min actt att ville bede om en aff dem och aldrig haffuer set dem, før nu Peder Fris kom hid, och der til med er de for vnge × att skulle paa tog 1); men, kere fader, der er en vng fole, saa gott som ett fyll end nu, motte ieg haffue bekommett den y fremtiden, ville ieg gerne haffue beett eder omett; den haffuer ett huitt hoffuett ×. Kere fader, som y skriffuer, s. 169att icke endnu skulle vere aar siden, y gaff mig klenning, saa fattis der icke dertt y, att dett er jo aar siden, ieg var offuer hos eder, och ieg tug der to karle ann, och y gaff mig til dennom to kærle och fire daler til huer; dett annett tug ieg selff vd til hosse och troie; mer fick ieg icke uden de graa kaaffuer, y gaff dem. Dett haffuer de nu slitt aff dem paa dette tog. Kere fader, att de motte haffue foett klening, enten skorren eller vskorren, till juffll, der beder ieg eder ydmygeligen och gerne om, thi deris ny aar begyndis nu, och giffuer ieg eder selff att be- tencke, att dett er bere, de slider deris kleder hos mig end y en annens thieniste. Kere fader, om mitt mørne, som y skriffuer, begerer ieg intett och aldrig vill begere, saa lenge som y leffuer; Gud spare eder lenge helbred och sund, och skall ieg all mine dage finnes som eders vnderdanne gehorsamme och lydigge søn, som ieg eder plictig er; thette kende Gud almectiste, huilken ieg vill eder nu och altid vdi alld lycsalig sundhet och velfart be- falett haffue. Ex Heine kircke den 28. nouembris anno 66.

Henrick
Gyllenstiern.

(Paa en indlagt Seddel med samme Haand:)

Kere fader, er min kerligen bøn til eder om end dreng, som her er degen y Valker och Nybyll 1) til Hellne kircke, att y haffde villett giort saa well for Guds skyld och for min skyld och giffuett hannom kost her y klosterett, thi degnen haffuer altid hafftt sitt brød her y klosterett, som haffuer liggett der till. Hand med Guds hielp bliffue den mand, hand kand thiene mange.

(Bagpaa: Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Erlig welbyrdig mand och strenge ridder her Mons Gyllenstiern til Stiernholm, kongelig mgsts. stadtt holder s. 170paa Køffuenhaffns slott, min kere fader, gantske sønligen och ydmygeligen till honde.

Anamet 30. nouember fra Fransyskus.

(Mogens Gyldenstjernes Randbemærkning:)

1) Foller.