Friis, Johan BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Friis, Johan (1560)

København, Tirsdag efter Trinitatis, u. A. [1560?].
Johan Friis til Mogens Gyldenstjerne.
Han fraraader Mogens Gyldenstjerne paa Grund af dennes Helbred at tage til Stjernholm; vil han rejse, bør han dele Rejsen i to Dagsrejser.

Kere her Magnus, gode ven, ieg tror icke, at thu est saa forgetten aff teg, at thu drager her aff fraa docteren, bardskeren oc apoteken, før end thin sag bliffuer bedre end thend end nu er, thij ieg forffar, ath thu end nu kand huerken gaa eller staa. Ther som thu drager hiem oc teg noget tikommer(!), tha for thu docteren icke saa hastigt til teg, men apotecken for thu icke til teg oc møget anden bequemighet, thu kant haue her, som thu icke hauer paa Stierneholm. Viilthu endelig her fraa, tha s. 268far her aff paa en nat oc bestille teg en naleye(!) hoss en bunde oc saa hiem til Køpnehagen anden dagen, oc see, huor thet bekommer teg. Viilthu och drage hiid eghen thend same dag, thet kand thu oc gøre. Jeg vilde selff vel tale met teg, nu maa ieg jcke gaa vdj lucten. Gør vel oc biud meg til, huad teg selff tyckis her om, oc sig Anne godenath. Aff Kopnehagen sloth tisdagen(?) 1) effter trinitatis.

Johan Friis til Heselager.

(Bagpaa: Seglet og Udskriften:)

Danske Brandh van Wefferlin 2).