Rosenvinge, Henrik Mogensen BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Rosenvinge, Henrik Mogensen (1566-09-21)

Helsingør, 21. September 1566.
Henrik Mogensen Rosenvinge til Mogens Gyldenstjerne.
Om det i forrige Brev omtalte Skib. Han har beordret Kurve gjort Rede til Mogens Gyldenstjernes Sønner. Der er kommet et Skib, som Kongen muligvis kan bruge. Han anmoder om at faa de 2 tidligere afsendte Skibe tilbage, da han har Last til dem til et Par Gange. Han anmoder om Til- bagesendelse af noget Krudt. Kristen Munk ventes til Hæren med 5000 Mand.

Kiere her Mogens, gunstige herre oc gandske gode wen, huess Siluester Francke haffuer nu her forfarett om thet schiib, haffue j aff hanom att forstaa. Ieg haffuer bestellett ethers korffue till ethers sønners behoff att giø- ris rede met thet første; schall j strax fongett att wiide. Her er en hamborger mand, kommer fran Danske, haffuer inde Iohan Foxels gottz, schulle till Lunden etc. Siluester siiger, att schiibett schall well kunde tiene konge m. Foxels factor haffuer schreffuitt meg till fran Danske ther om; schipperen begierede breffuitt met seg. Huess mand nu will handle met hanom, haffuer mand att beraadsla, oc ieg thet fonger att wiide, will rette meg effther.

Ieg saae gierne, att thæ ij schiib Gomphønnen oc Ro- sijnkorffuen komme hijd igen, thæ schulle, will Gud, fonge thøris lad snartt. Ieg mener, schulle end tha be- høffue att komme igen. J wille lade meg wiide, huor møghen homle oc saltt ieg schall beholde her paa toldboden att haffue j forraad etc. Bedendis, j wille lade siige mester Roluff, att hand skicker meg then halffue te krud hijd, som hand well wed, en schipper gaff; wor icke gott. Hand haffuer nu førdtt meg ɉ te kiørne krud; ieg haffuer loffuett hanom then anden igen, att thet icke forglemmes.

s. 121Rett nu kom till meg en schipper, haffuer wærett ij dage fran Elffsborg, sagde, att wor for wisse tijender j leyeren, att Christiern Munck schulle som j dag komme till kriigshaaben met en vm mand. Gud aldmectiste giiffue them en goed løcke, huilchet ieg oc ønsker ether. Ex Helsingiør met hast then 21. septembris 66.

Henrick Moenssen.

(Bagpaa: Seglet og Udskriften:)

Erlig welburdig oc strenge ritther her Magnus Gulden- stiern till Stiernholm, konge m. forordente stadttholder paa Kiøbnehaffn, mijn gunstige herre oc gandske gode wenn.