Gyldenstierne, Gørvel Abrahamsdatter BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Gyldenstierne, Gørvel Abrahamsdatter (1567-11-15)

Torup, 15. November 1567.
Gørvel Abrahamsdatter Gyldenstjerne til Mogens Gyldenstjerne.
Det Skyts, som han kræver, har han ladet afhente det Aar, da hendes Husbonde døde. Om det Krudt og Bly, som ligger dér, ved hun intet og s. 196beder derfor om det Brev, som hendes Husbonde har givet ham derpaa. Om Skibet ved hun intet, men Brevene derom staar i et forseglet Skrin hos en Borger i København. Naar Gregers og Niels Ulfstand kommer, vil hun gerne have Registret revideret.

Myn ganske venllige kerll helsen alttyd ttyl foren skre- ved med Vor Herre. Kerre her Mons oc kerre frene, haver yeg eder sa ganske hyøgellige oc gerne att bettake for altt erre oc meged gott, som y myg altyd y mange made gortt oc bevyst haver, hvyked y skal alle myne dage fyne myg ganske vyllige ttyl att forskylle, hvad y myn rynge formvve er. Kerre her Mons oc kerre frene, er myg eders skryvelse komen ttyl hande om de skyøtt, som myn sallige hosbone Lave hade y forvarryng for eder, kerre frene, sa forser yeg myg vel, att y drages vel ttyl myne, att y lode hentte same skytt her fra ded same ar, der myn sallige man døde 1), men krvd oc lod lyger her pa garre, men her er ynge, der ved, hvrre meged der y lod lege her yn. Kerre frene, sa beder yeg eder gerne, att y vylle sene myg sallige Laves bref, han haver gyved eder der pa, att yeg vyste att rette myg eftter, sa vyl gerne lade eder faded, nar eders bvd komer der eftter. Kerre frene, som y skryver myg ttyl om ded skyb, der ved yeg yngen nanen besked om, anden enden karl, Martten Ttysk, der hade befallyng pa same skyb, hade altt regystter oc anen bestyllyng, der var pa, oc ded førde han aldryg hyd ttyl garre, men same skryn star y Kyøbynghaven beselled ttyl en borris. Kerre frene, nar Gvd vyl, att Grers Ttrvved- søn 2) oc Nylss 3) komer ttyl stede, da ttytte myg gott verre, att same regyster kvne blyve oversett, dy att ded er yntted pa vor fordel, att ded blyver sallenge stanyne. Hertte kere frene, sa vyl yeg yke nv llenge bemøde eder med myn skryvelse, men ysk (!) alttyd have att rade oc byde s. 197over myg, som yeg var eders egen datter, ded Gvd kend, hvyked yeg alttyd vyl have eder att befallyn med altt, der eder kerer. Gvd alsom mettygeste sparre oc bevarre eder lenge y Gvs frytt. Ex Ttorop løverdagen eftter santte Marttins dag 1567.

Gørel
Gyllensterne.

(Bagpaa: Spor af Seglet, Udskriften, en samtidig Paaskrift og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Erlüge welbyrdyg man oc strenge ryder her Man Gyllensterne ttyl Sternholom, myn kerre frene oc besynner- llige gode ven, ganske venllige y egen hand.

Fru Gørill Laue Thrudßenns.

Om lad oc krud etc.