Gyldenstierne, Mogens BREV TIL: Lykke, Anne FRA: Gyldenstierne, Mogens (1568-11-17)

København, 17. November 1568.
Mogens Gyldenstjerne til Fru Anne Lykke Otte Krumpens.
Han skriver til hende om Datteren Dorotheas Bryllup med Christen Munck i Overensstemmelse med ovenstaaende Brev til Otte Krumpen og beder hende varetage hans moderløse Datters Bedste.

Fru Ane Lucke.

At hun giør hinde best therudj, som hand forsehr sig till som hans kødelig suster, och forhobis meg, att fru Birgitte Goie, Sondag nestkomendis 3 vgger till Hald 2), s. 212Min wenlig helsen nu och altid forsend med Wor Herre. Kiere Anne 1), kiere suster och serdelis gode wen, nest min wenlig tacksigelse for alt gott, som jeg altid af deg befundet hafuer, huilket at forskilde du skalt finde 2) meg godwilligen, kiere suster, sa kand jeg icke forholde deg, att ieg med erlige, welburdige mand Christen Munk hafuer hafd nogen ord om min datter Dorothea, sa att ieg vdj thett hellige trefoldigheds nafn hauer tilsagd hanem hinde. Och er nu vdaf meg begerendis, att thermed motte yder- mer saa forhandlis, att hand [motte fang]e hinde med sig att Norge, huilken hans begering jeg icke nechte wilde; men haffuer hand sig forsatt hoß eder att were nu paa søndag nestkommendis tre vgger. Och efterdj [nu at tidsens] leilighed sig fast kort begiffuer, saa.....hinde som en aff min andre datterer.....herudj inthet feile...... 3) wenligen..... 4) thesligiste kom(?) 5)....nes, som jeg forhabis paa same tid ther med hoß att were wilt 6), rade och handle thette tili thet beste, och alt huad i sa therudj giøre och lade, thett skall aldelis were min willie och sambtick. Och hues for bekostning pa same tid vdj en eller anden made paløbber, wil jeg igien med all tacksigelsen betale och fornøge 7). Kiere søster, rame nu her udj min datters beste, efterdj hun er moderløs, och jeg ochsa ingensted kand komme, lige som min gode tro till dig er. Vdj hues made jeg 8) deg eller nogen af s. 213dine till willie 1) och tienist kand were, skaltu altid finde meg wellwillgen. Datum Kiøbenhaffn 17. nouemb.

Erlige.

(Bagpaa: Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

.. .ye tyl her Otte oc fru Anne.

Ikke egenhændig Koncept (paa samme Ark som det foregaaende Brev) i Mogens Gyldenstjernes Priv. Ark. Kone. og Optegnelser.