Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-10-23)

Frederiksborg, 23. Oktober 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Der fremsendes en Fortegnelse fra Povl Hvitfeldt. Han skal skaffe ham deraf, hvad der er muligt, og skrive ham Besked til med Budet. Om en Høvedsmand for Knægtene hos Povl Hvitfeldt og om de hollandske Skibe ved Varberg.
s. 139(Paa en vedlagt Seddel:)

Ærende, som skal bestellis hos her Magenus Gieldenn- stiernne.

Først en høuitzmandt for the knecht, som liiger vdj Halmestedt, effterdj at knechtenn icke vill kennde Hermen Wiland godt for en houidtzmandt 1).

Item at knechtenn, som liiger vdj Halmestedt, att the matthe fange naget klede och peninge at købe for, hwes the haffuer behoff.

Item at ther matthe finndis radt til the vj beszeskøtther, ther er vdj Halmestedt, som haffuer ars peninge, effterdj borgene icke er formuen thennom at holde.

Item om en byfougett at setthe vdj Halmestedt, effterdj ther er ingenn, som tynner til en ther vdj byenn.

Item at lade farskicke fetalj til Halmestedt, sonnderligen malt, mell, homble, smør och fleske.

Her Moge(!).

Orig. med Kongens Underskrift, paatrykt Segl, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift: Anamet 26. dag october. — T. o. a. L. 9, 78 b (dog ikke Sedlen). — Tr.: K. Brb. (ligeledes uden Sedlen).