Skovgaard, Hans BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Skovgaard, Hans (1566-08-02)

Nygaard i Ods Herred, 2. August 1566.
Hans Skovgaard til Mogens Gyldenstjerne.
Han skal holde den Karl, der er kommet fra Sverrig med Gregers Truid- sen Ulfstand, isoleret i Herberget, modtage Brevene af ham og sende dem til den franske Gesandt og til Kongen. De drager næste Dag til Halsnæs.

Kiere her Magnus, synnerlig gode wenn. Jeg gaff kon. mtt. vnderdanigst til kiende om thenn karll, som aff Sue- rige mett Gregers Trudsen er kommitt, saa haffuer hans mtt. befalitt mig att schriffue etther till, atj wille bestillitt, att same karl bliffuer stille i herbergitt, oc lader ware paa, att hand ingen stedz vdgaar, ey heller nogen kommer till hannom att snacke eller tale, effther som i wiidere selffue thet best bestille kand, oc atj wille lade anamme aff hannom, hues breffue hand haffuer. The, som ere til- schreffuitt legaten 1), mue i lade antuorde legaten; men the, s. 75Jacob Brockenhuse er tilskreffuit, schulle i forschicke till kon. mtt.

Hues i vdj thet andett ethers schriffuelse formelder, haffuer jeg vnderdanigst berett ko. mtt. Kiere her Magnus, etter att tiene er ieg willig. Gud almechtiste befaler ieg ether. Aff Nygard i Otzherritt met hast then 2. augustj anno etc. mdlxvj.

Hans Skougardt.

Jeg forseer mig, wij drage i morgen til kongsgarden paa Halsnes. Gud were altid mett etther.

(Bagpaa: Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Erlig welbyrdig mand oc streng ridder her Magnus Guldenstem till Sternholm, ko. mtts. stadtholder paa Kiøpne- haffn, min synderlig gode wen, gantz wenligen tilschreffuit.

Anamet 2. dag.