Gyldenstierne, Karen BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Gyldenstierne, Karen (1566-01-01)

Roskilde, 1. Januar 1566.
Karen Gyldenstjerne Niels Lykkes til Mogens Gyldenstjerne.
Hun takker for Tilsendelse af sine Kister og Skrin og giver Oplysning om en Del Smykker.

Datterlliig, ydmygeliig helssen eder nu och altiid for- sentt med Gud Wor Hære. Kære fader, saa haffuer ieg nu fanged mine kiister och skriin, som y sender meg, och well ieg haffue eder saa gandske ydmygeliigen att bethacke baade for dem och alltt aned gaatt, som y meg baade giffued och giortt haffuer, och skall ieg med Guds hiellp well kune eder d[ett] skøn och fiines eder thanemeliig(!), saa lenge ieg leffuer. Kære fader, som y skriffuer om dee smøcker, saa giffuer ieg eder venliigen att viide, dett hun haffde ett demans kaars, som y haffde giffut hiine, och iett med en smøragtt och thre rubiner vdy och iett med thre rubiner och en safier vdy, som henger vdy en liiden kæde; dett var min søster Saffes baade kæde och smøcke, och dett fines vdy blantt de kæder och aned, der min salige moder haffde sett hen y Skaane att geme; och iett med en rubyen och en skøn stor saffier vdy, dett haaltt hun møged aff, for hun sagde, att safieren haffde sett vdy en aff hines eller eders forellers viie ring; och iett lydett kaars med smoragtt och rubin vdy, som Eriick Eriicksen 1) gaff min søster Ermegaar, och saa iett lidett med thre stiene vdy. Ellers ved ieg ingen fler, der hun haffuer, s. 2 vdyn mett, der hun haffde att gerne for meg; der seder en safir fier(!) vdy och tho ruben och tho demant; dett leger och vdy blantt dett, der kom fra Skaane. Men alle desse andre smøcker de leger vdy ett lidett sortt forgylltt skrin, som stoed y dett huide skrin hos de gull lad, saa ner som Safees och mett, och haffde hun ingen giffued baar af dem, der ieg aff ved. Kære fader, saa skulle y faa Kresteans skiorter med dett allerførste. Och vel ieg icke nu lenger bemøde eder med dene min kaartte skriffuelsse, men veil nu och altiid haffue eder den alsomegtiigste Gud befalindis. Lader Peder 1) och min faster 2) siige eder mange gode netter, och ønske de eder ett gaatt och løcksaliigtt nytt aar. Gud almegtiigste giffue eder ett gledeliigtt nytt aar och wne eder att haffue eders helbred. Ex Raaskylie nytt aars dag ano 66.

Karen Gyllenstiern

(Bagpaa: Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Ærlliig och welbyrdiig man her Mogens Gyllenstierne, min kiære fader, ganske daterliigen ydmygeliigen tiill skreffuedtt.

Karine scryuer om dy smiicker etc.