Rosenvinge, Henrik Mogensen BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Rosenvinge, Henrik Mogensen (1566-09-17)

Helsingør, 17. September 1566.
Henrik Mogensen Rosenvinge til Mogens Gyldenstjerne.
Han fremsender et stort Skib paa 200 Læster til Eftersyn og eventuelt Køb, men mener dog ikke, at det kan bruges, da det er gammelt. Skipperen skal overlade Kongen noget Tjære.

Kiere her Mogens, gunstige herre oc synderlige gode wen, effther konge m. mijn naadiigiste herris mundttlich s. 119oc schriiffttlig befalning att anholde, huess schiibe her kommer j Sundet, store paa iɉc oc ijc lester, till ieg thet haffuer giiffuett hans m. eller ether wttj hans n. frauerelse tilkiende, saa ær thenne breffuisere Gertt Stratheman met hans schiib kommen fran Riig met hans schiib (!), ær stortt paa ijc lester, haffuer ladtt rug oc tiere, tha effther samme befalning haffuer ieg icke willett wnderstaa meg att fortolde hanom, før hand haffuer tagett syn besched hooss ether. Ieg troer dog well, att thet schall icke tiene konge m., thij thet ær eth gammeltt schiib, oc ieg formoder, Siluester Francke kiender well schiibett. Schipperen heder Gertt Stratheman, thet haffuer førre hørtt hiemme wttj Reuell, løb her egennom, før kriigen begyntes, till Amsterdam oc ther ær soldtt. J wille strax lade furdre Siluester Francke for ether, før hand kommer j thale met thenne schipper, oc høre, huad hand will siige ther om. Ther som hand icke tha befalder schiibett, attj tha giffue hanom paa konge m. wegne en naadig affschedtt, att mand wille haffue hanom forschaanett, før hand haffuer kiøb- mandz gottz inde; waare hand barlastett met sand, tha maatte hand bliiffue; doeg att hand schall offuergiiffue konge m. naagen lester tiere, som then koster j Riig betald, oc engen fractt begiere aff hans m. paa thenne tijdtt. Hand schall bekomme sijn betalning hooss meg, oc ieg schall lade anamme then. Kunde hand met thet aller første bliiffue furdrett oc giiffues sijn besched, schulle hand bliiffue saa møghet thess willigere, thij thet ær høst dag. Thette ær mitt betenck. Gud aldmectiste wære met ether. Ex Helsingiør met hast then 17. septembris klocken sex slagen 1566.

Henrick Moenssen.

(Bagpaa: Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Erlig welburdig oc strenge ritther her Magnus Gul- denstiern till Stiernholm, konge matts. forordende stadtt-s. 120holder paa Kiøbnehaffn, mijn gunstige herre oc gannske gode wenn.

Anamet 19. septemb.