Huitfeldt, Povl Ottesen BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Huitfeldt, Povl Ottesen (1566-09-22)

Halmstad, 22. September 1566.
Povl Hvitfeldt til Mogens Gyldenstjerne.
En Spejder har berettet, at der samles Gærd i Smaaland ved Grænsen paa Vejen til Halmstad. Formentlig rykker Fjenden mod Halmstad eller Elfsborg inden en Uge. Han beder om Forstærkning snarest, da der kun er 3 Roder danske Knægte tilbage. Borgerne erklærer, at de ikke kan underholde dem.

Mynn ganntz wennlig helßenn altidt forsenndt med Gud. Kiere her Magenus, besønnderlige gode wenn, nest en wennlig tacksiegelße for alt thet møget gode, som y meg vdj mannge made giørt och bewist haffuer, hwilkett jeg ganske giernne forskiille will med hwes god vdj min macht were kannd etc., kiere her Magenus, giffuer jeg etther wennligen til kennde, at rett nu, som er then 22. dag septembris, feck jeg en af min kundschaffther af Swe- riige, och haffuer berett for meg vdj sandhett, at y dag ath morgnne bliffuer thenn gierd 1) vdj Smalandt forsamelt vdj Gießelwedt 2), iij miell offuenn for landemerck, som liiger rett paa weyen, som hand drog hiidt for Halme-s. 122stedt, ther hannd war her; doch kann hanndt drage och saa at Elsborgh, men jeg befruchter meg effter min kund- skaffthis liudelße, at hanndt achter seg hiidt och maa schee jndenn dag aatthe dage, hwor for jeg giffuer etther wennligen til kennde, som jeg och tidt och offte haffuer giffuit etther til kennde vdj min schriuelße, at borgernne och kriigs folck ere wddøde, och y schreue meg til om iijc skøtther, ther er jngenn komenn af thennom, och seer meg jcke at kunde holde thenne by, vdenn jeg fannger folck til meg; thj er min ganske (jdmygeligenn) 1) wennligen bøn til etther, at ther som y kunde fennde nogen medell och radt, at her matthe kome folck med thet aller jligstenn, heller jeg befruchter meg, at the 2) komer for ßielde. The danske knecht ere saa ner bort løbenn som iij roder knecht 3); thennom schriue borgenne, at the jnge- lunde kunde holde, som jeg sennder ett aff theris schriuelße, som y kunde forfare ther af all theris meninge ther om. Kiere her Magenus, forlader oß her jcke. Hwor jeg kanndt were etther til willig och gode, skulle y altidt fennde meg gantz willigen, kennet Gudt, hwilkenn jeg etther wil befalet haffue. Datum Halmestedt then 22. dag septembris ano etc. 66.

Pouel
Witfeldt.

(Bagpaa: Seglet, Udskriften og en samtidig Paaskrift:)

Erlig welbiirdige mand och strenge riider her Magenus Gieldenstiernne til Stiernneholm, ko. matts. stadtzholder paa Købinghaffuenslott, min besonnderlige gode wenn, gantz wenligen.

Her Mogens haffde ɉc knegte her liggindis oc kand icke faa pendinge at besolde thenom met.