Munk, Christen BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Munk, Christen (1569-08-22)

Akershus, 22. August 1569.
Kristen Munk til Mogens Gyldenstjerne.
Han meddeler, at Hans Pedersen Basse har begæret Jomfru Else Gyldenstjerne til Ægte, og beder om Mogens Gyldenstjernes Svar. Hans Forhold er gode, og Jomfru Else ser det gerne, hvis Faderen vil give sit Samtykke. Hans Pedersen Basse vilde være rejst ned til Mogens Gyldenstjerne, men Kongen har befalet alle Herremænd at holde sig rede med Hest og Harnisk.

Sonligh kerligh heißen nu oc altidt forsendth mett Wor Herre. Kerre fader, ieg betacker eder gantze gerne for aldt faederlig kerlighidt, som ieg stedes aff eder beffunden haffuer, huylcket at forskylle y schall fynde meg for eders willige sonn, thy ieg kendes eder des plichtig at werre etc. Kerre fader, giffuer eder gantze wenligen tiill kende, at eerlig oc welburdiigh Hans Perßen 1), Peeder Hansens søn, haffuer werre myn forschrifft tiill eder begerrens, at y wille vel gørre oc giffue hannom eders kerre dotter tiill hans echte huoestrou, jomffrw Elße. Han will forst y modt hynder skeck seg saa, som han will ansuare for Gud, oc synden(!) y modt eder oc alle hyndes wenner saa, nesth Gus help, at ingen schall haffue hannom at besckylle y noogen maade etc.

Myn kerre fader, hor forre er nu myn gantze wenligen bøn tiill eder, at y wille lade hannom nyde thyne myn rynge forschridth oc bøn goot at, forhobens nest Gus help, y eller nagen hyns wener schall thett icke fortryde; thy saa sant help meg Gud, han er een guod karll oc haffuer syn guode brymeshe oc haffuer ij guode gaarde, saa s. 251een fattige hermand kan well helpe seg paa een aff dennom. Och haffuer han arffueth iij hans brøder all yennee, thy moder effer 1) icke syn born, om søn er tiill, icke heller sosther syn broder, om broder er tiill; nu haffuer han icke merre end ij susther leuuens. Kerre fader, kan ieg icke heller forholl eder, at ieg haffuer forffarre aff Elße, at hun er jo well tiill fres, at thett maatte gan for seg, om thett wor eders wille etc.

Kerre fader, iegh widt nu sonderligh intte at schriffue eder tiill, bendens eder gantze gerne, at y will icke tagge meg thyne myn rynge schriffues(!) tiill møstig. Huad ieg giør, thett giør ieg y then besthe menge. Will her mett nu och altid haffue eder Gud almesteg beuallendis, oc Gud wnde meg at fynde eder glaad. Schriffuetth paa Agers- hus then xxii. aggusthe 1569.

Christhernn
Munch mett
egen hand.

Kerre fadder, will Hans seluer haffde dragen netter tiill eder oc seluer haffde ladet syn werff eder tiill kende giff- ueth. Nu kand han icke komme, for ieg haffuer fanget ko. matts. breff, at alle hermend schall werre rede mett ders hest oc harnick(!), tiill thy fanger wider beskied; at han therforre motte fange eder wille at widde mett thett frosthe.

(Bagpaa: Seglet og Udskriften, hvori nogle Ord er overstregede med samme Blæk:)

Erliig och welbørdiig manndt her Magnus Gyldenn- stiernne till Stiernnholm, mynn kiere fader 2), venlig.