BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens (1569-08-07)

Malmø, 7. August 1569.
N. N. 1) til Mogens Gyldenstjerne.
Han beretter om en Sag vedrørende Herreklostrene, der har været for ved Landstinget. Han sender nogle Kul og tager nu til Marked. Ejler Grubbe er ikke kommet til Lund. Der synes ingen Udsigt til Fred.

Kiere her Mogenns, wor Oluff Byg till landstingitt y gaar, oc bleff sagenn 2) opset till søgnneting effter Michaelis, oc suarede Jørgenn Tiemand well til sagenn, att ther som frue Magdalenne 3) eller nogenn andenn schulle fonge fremganng met then sag, tha schulle k. m. icke beholle saare lidett till Soer closter eller the andere herre clostre y Danmarch etc.; dog maa mand rede seg paa sagenn, som mand will lide oc wndgellde til søgneting.

s. 246Sender jeg ether strennghetth xij tr kull; her er icke flere komne end nu. Jeg far nu til marckidit att tale mett foedenn oc lenßmendene ther om nogre sager oc anditt, som ether s. seal faa beskeed wppaa, strax ieg hiemkomer. Haffde ieg bud y Lund, tha er Eigler Grubbe icke komen ther, oc follcket paa hans gord sagde, han wor hos kongenn. Kommer hand til marckidit, vil jeg selff eller Cri- stiernn Poilssen tale met ham.

Her sigis, att k. m. seal haffue foitt suar fran raadit fran lande merckit, oc alldt om forhallning, jnthett til endelig frid. Gud forbarme seg offuir oß. Then allsom- mectugste Gud were mett ether s. euindelige. Aff Mallmøe søndagen then 7. augustj 1569.

E. s. y. w. t. 1)

(Bagpaa: Seglet og Udskriften:)

Erliig welbiurdiig mand oc streng ridder her Magnus Gyllennestiernne till Stierneholm, myn storgunstige herre oc wenn, gannske ydmygeligen.