Hørby, Pros Lavridsen BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Hørby, Pros Lavridsen (1566-11-14)

Nedenæs, 14. November 1566.
Pros Lavridsen Hørby til Mogens Gyldenstjerne.
Han har længe været parat til at rejse til København, men Vinden er ugunstig, og da nu Frosten kommer og Føret er godt for Tømmertransport fra Skovene til Stranden, vil han blive og sørge for denne. Han vil bringe Skatten til Akershus. Om de Savskærere, han har i Tjeneste, og hvorledes de skal lønnes. Det svinder stærkt i Fetaljen, som han sender en Opgørelse over. Der dør mange Mennesker i Lenet, og mange Gaarde staar øde.

Mynn ganntz wiilliige thienneste aldtiidt mett Gudt for- senntt. Kiere her Mogenns, betacker ieg etther ødmyge- liigen gierne for altt gott, huilchett ieg gantzuilliggenn giernne mett edter forthienne wiill. Kiere her Mogenns, giffuenndes ether ødmygeliigenn tiill kiennde, att ieg fiick edthers skriiffuelße mett thenne min thiennere then 12. octobris, oc som i skriiffuer meg tiill, att etther thøchte best, att ieg mett thett førstenn gaffuue meg selff neder, huilchet ieg och strax beflithet meg paa, oc haffuer siidenn s. 160thenn tiidt oc jndtill thenne dag holt meg ferdiig att ville jndtredt paa konge mts. skiip, som enndnu ligger her oc fortøffuer epther sin vinndt. Oc nu eptherthij att thet forholdes ßaa lennge mett vindenn, att mange fremmede legge theris skiibe op, oc vdj andenn maade, giffuenndis eder selff att betenncke, att nu tilstonnder dagliigenn frost och føre, saa att nu er thenn beste tiidt mett tember att lade fremkomme aff skoffuenne oc tiill strannden, saa wiill ieg nu bliffuue ther hoes oc bestiille thet beste oc meeste muffuelict er, indtiill Gudt wiill, att ieg faar eders skriiff- uelse egienn, oc viill tha aldeliis rette meg ther epther. Jeg drager oc nu strax indt tiill Agershuus mett skattenn att andtuorde thenn ther fran meg etc.

Jtem om thisse sauskierer, er her enndnu sex tilsteede, som skulle skierre aldt thenne vindter egiennem, then ßiuende haffuer ieg sennt neder, att i aff hannom kandt forffare, huadt for tember her er vdj lennitt. Ieg var oc giernne begierenndis, att ieg mett hannom motte faa att viide, huadt theris besoldning skall vere for huer dagh eller vge. Meg siønes, att manndt kanndt iche well betale thennom epther alne tall, thij thet beløber seg et stort støcke tember, som her nu skaarett er, som thette jnde- luchte register indeholder etc.

Sameledes om thenne fetalie, som jeg tilfornne haffuer screffuitt eder tiill om, handt gaar friligen adt, inden vin- ther faar ende. Her kommer oc altidt min herris skiibe, oc alle ere tørfftiige, oc mandt kandt iche alt henge indt paa almogenn; ther fore haffuer jeg mott vndsatt thennom mett huis vid handen var, saa skall thet vell findes tiill regenskaff, huort thenn er heden bleffuenn. Jeg sennder eder en seddell paa huis fetalie ieg haffuer att begiønnde mett paa foraaret, nor tembermanden kommer etc.

Jeg kanndt oc iche forholde att giffue eder tiill kiende thenn grußamme store tranng, her er paa folch, saa horde- liigenn er her vddøtt oc alt mest the vnge menndt oc s. 161drenge, saa att her vdj lenitt staar xij eller xiiij ghorde slett øde, oc endnu dagliigenn dags dør hordeligenn noch, menndt ieg skriiffuer thet iche vdj thenn mening, att her skall findis nogenn vndskøldning for nogenn then deldt, muffuelict er att bestiille mett then almoge, her er tilstede egienn etc.

Kiere her Mogenns, forlader meg, att ieg biuder eder saa dristeliigenn tiill; huor ieg vdj nogen maade kanndt vere eders fattiige viillige thiennere, giør ieg thet aldtiidt giernne. Her mett eder Gudt aldmectiste befalett. Datum Nedennes thenn 14. nouemb. anno 1566.

Etthers wiillige vnnderdanige
Prosß
Lauritzen.

(Bagpaa: Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Erliig oc welbiurdiig her Mangnus Guldensternne tiill Stiernneholm, konge mtts. tiill Danmarch etc. forordinert statholder offuer Kiøbenhaffun etc., ganndtze wnnderdanig- lich tiill egen hande.

Anamet fra Pros Lauerssen ten 6. december.

Bilag 1).

Denne eptherschreffne fetalie kom tiill Nedenes mett Jacop Pederssen then 14. dag decemb. 65:

Malt......................ijcx tønner.

Meell......................xlvij tønner.

Grynn......................xj tønner.

Flesk smaatt oc ille foruarett altsammenn, ßaa att ther er iche een dugelige siide eblantt alt sammen................ijcxviij siider.

Baisaltt......................xvij tønner.

Islenndisk fisk..................vc fisk.

Bergenfisk......................xx voger.

Homble......................iij secke, ille foruaret, etc.

s. 162Denne eptherschreffne fetalie haffuer ieg ladet ført fra Oslo oc tiill Nedenes, oc er vdspisett tiill sauskierer oc tembermendt, epther som regenskaff paa monitz kost vduißer.

Først wdspiset aff kongenns fetalie dhenne forschreffne:

Maltt..........................lxiiiɉ tr.

Meell..........................xxxviiɉ tr.

Grynn..........................viij tr iɉ f.

Flesk..........................lxxxiiij siider.

Salt..........................vj tr.

Tørfisk.......................ijcxxxj fiske.

Hommell........................xxiiiɉ pundt vj mare.

Vdspiset aff mitt egett oc huis jeg ellers haffuer kiøfft oc lennt, fortij att jeg paa kongenns vegne jngen jnd- tect haffuer paa nogen deldt (vdenn peninge) fra Michaelis 65 oc jndtiill Olaui anno 66:

Røgett kiøtt....................jclxxxvij besmer pundt.

Salt kiøtt....................iij tr.

Mackrelle....................ɉ tr.

Sildt....................viij tr.

Erther....................iij tr j f.

Smør....................viiɉ tr xij pd.

Lax, som er kommen aff kongens fiske thenne sommer....................iiij tr j f.

Item aff thenne forschreffne forterde fetalie er indkom- mett en part paa iiij aff min herris skibe, oc thet andre er holdenn xij sauskierer iij tembermendt mere endt aar oc dag egiennem.

Item wdj fiordt annammet ieg gordenn slett øde vdaff fetalie, oc haffuer jeg annammit tiill att holde meg mett iij karle etc.:

Malt....................XX tr.

Meell....................vj tr.

s. 163Beholdenn aff kongens fetalie:

Malt....................jcxxviɉ tr.

Meell....................iiiɉ tr.

Grynn....................iiɉ tr j f.

Flesk....................jcxxxiiij sider.

Tør fisk.................iiɉcxix fiske.

Bergenfisk.................xx voger.

Hommell....................ij seeker.

Beholden aff laxefiskeriet:

Lax....................viij tr j f.

Smør..................iiij tr, thet andre, som mere er fortert, thet haffuer ieg betalt mett peninge etc.

Kiøtt beholdenn, ßom ieg haffuuer kiøfft oc ladet slac- thet, røget oc saltedtt oc nu er tilsteede

lx stude oc kiør.
XXX støeker gieder oc faar.

Jtem er her wdj leniit ingenn visse rendte paa nogenn fetalie meere endt thenne forschreffne lax oc ɉx tr smør aff Raabøggelagenn, huercken korn eller slacterfee, vden warer oc pendinge.

Oc all warenn er offuer sent adt Hollandt tiill Jørgenn Engelßmandt epther konge mts. egen skriffuels oc kommer meg tiill jndthet regenskaff met pendinge.

Thette eptherschreffne tember er nu hugget oc skaa- rett oc liigger alt viidt hanndenn, huadt heller thet skall bøgges eller nederføris etc.:

Item kiølltree oc staffnne ligger stract paa bøggestedet. Item indholdt oc andet krumtember er hugget saa meget, som bøggemesterenn haffuer foresacht.

Item er ther skaarenn planncker oc nogne berckholt støeker, tilsamenn viijc støeker oc meere, huer plancke fem finger tøeke.

Item alle lastbielckernne hugnne.

Sameeledis staar sex sauskierer oc skieer dagligen dags.

s. 164Item att ieg motthe faa iiij gode ny sauger, forthij att tisse ere slett forsledenn etc.

Item huis fetalie her skall opsenndes, att thenn motthe komme tideligen paa foraarett, thij att bøggemesteren mett tembermenndene kommer wisseligenn midfaste thiide.

Smeeden, iernn, kull, dreff oc andet wedt ieg iche, om handt bestiller i Hollandt, eller huor ther om er etc.

Jtem ther som vdj vinther skall bestelles noget tember vdj Liiste leenn oc vdj Medsøssell, att min herris breff motte tha vdgaa tiill huert leenn besønnderliigenn etc.