Bording, Anders O Fader vor/ i Himlen boer

218.
[O Fader vor i Himlen boer.]
Mel. Ah HERRE from/ etc.

1.

O Fader vor/ i Himlen boer/
vi dine Børn nu alle/
i ydmyghed/ her knæle ned/
oc trolig dig paakalde.

2.

Dit søde Naffn/ til ævig Gaffn/
hos os lad Helligt være/
naar vi dit Ord/ i Bede-Chor
aff Hiertet altid ære.

3.

Dit Rige kom/ al Verden om/
oc alle Herrers HErre/
vor Sind regær/ du Kronen bær/
vi Undersaatter ere.

4.

Din Villie vær/ paa Jorden her/
saa som i Himmerige/
lad os altid/ med Engleflid/
de fromme vorde lige.

5.

Giff daglig Brød/ til Liffsens Nød/
oc hvad vor Ophold tærer/
ja Siælen sød/ med Himmel-Brød/
du ævig os ernærer.

344

6.

Vor Synd giff til/ som vi oc vil/
ey med vor Næste// regne.
Qvittering god/ med JEsu Blod/
du paa vor Haandskrifft tegne.

7.

Lad Sathan ey/ paa Syndsens Vey/
i Fristelse os føre/
prøff ey for hart/ vor Trois Art/
vor Bøn i tide høre.

8.

Hvad Ont der til/ os hende vil/
din milde Haand affvende/
mod Synd oc Død/ oc Siælens Nød/
vil du din Frelse sende.

9.

Thi alle ting/ i Verdens ring/
er i din Mact oc Velde/
dit Rigis Spir/ oc Æris Zir/
ey neye skal oc helde.

10.

Amen der paa/ vi slutte maa/
vor Suck er krafftig bleffven/
tack Fader god/ i Hierte-Rod/
vor Bøn er underskreffven.

A.B.