Bording, Anders Celadon ey mere Klager

132.
Den trofaste Hyrde Celadon forsichrer
den Høyærede Magdalis
om Sin bestandige Kierlighed
Ved beggis deris oprictige Ven Myrtillo.

1.

Celadon ey mere Klager
Hand er glad i hu och Sind
Att hands Kieriste Hyrdind,
Hannem till Sin Ven optager
Siger der for ieg er din
Och du Magdalis est min.

2.

Bad mig nogen fordum siunge
Waar dett skiønt end Galathe
Wilde ieg dog Lade See
Att mig intet kunde tvinge
Førend ieg er bleffven din
Och du Magdalis est min.

3.

Jeg Vill ey om Fillis Viide
Flora maa nu pache Sig
Jngen andre uden dig
Kand ieg Magdalis nu Lide
Derfor er ieg bleffven din
Och du Magdalis est min.

4.

Dig Vill ieg mitt hierte giffve
Magdalis titt offver hen
du, du est min Søde Ven.
Och din Celadon schall bliffve
Vdaff hiertet stedtze din
thi du Magdalis est min.

232

5.

Jngen schall mig dett forbiude
Att ieg troelig elsche maa
Dig min Sødiste Attraa.
Jngen Sorrig Angist och Qvide
Skall os schule ieg er din
Och du Magdalis est min.

6.

Magdalis min roe och Lise
Magdalis ieg svær dig till
At ieg her med altid Vill
Huld- og Troschab dig beviise
her saa Lenge Jeg er din
Och du endnu bliffver min.

Finis