Bording, Anders Mit paa munden allerbest

213.
[Kysse-vise.]

1.

Mit paa munden allerbest
Falder Jomfruens Kysse meest
Søde kyss af røde mund
Siuncher ned til hiertens grund.

2.

Kysse maa man ey af mact
Ey for løs oc ey for sagt
Ey for høyt oc ey for hart
Fiin Subtilig det har art.

3.

Ey for sielden ey for tiit
Ey for meget ey for lidt
Ey for tung oc ey for frii
Ey for vden Cortasie.

4.

Ey for vaad oc ey for tør
Ey saaledes nu som før
Ey forlangt oc ey for nær
Sligt er idel Børnefær.

5.

Nu ved mørchet nu ved dag
Nu ret fyrig effter Spag
Nu paa høye nu i dalle
Nu i Brud oc Brudgoms salle.

6.

Nu ved schofven, oc ved klang
Nu ved sød Music oc Sang
Nu smuch Ziirlig nu i fleng
Helst paa Jomfruens egen Seng.

7.

Kierlig Hiertens venlig Kys
Gifver aabenbare dys
Oc i eenrom allerbest
Kysser ieg min Jomfru meest.

8.

Nu med sammen rynchet Mund
Som Coraller rød oc rund
Nu med lebers Klem oc nych
Oc med venlig effter trych.

9.

Nu med saadan faffn oc færd
Som ey kand af siges her.
Liden schalk Fru Venus Søn
Lærer dem det vel i Løn.

10.

Saadan Kyssen hafver tiit
[Giort] af tvende hierter et
Saadan Kys ieg sige tør
Sender huad til samme hør.

11.

Kysser nu, baa[d'] Qvind' oc mand
Som vel baade maae oc kand
Jeg oc min vel øfve schal
Kysse Konsten til gefald.

12.

Prøfven dend er her til goed
Øfven gifve der til mod.
Jomfru kom min ord i hu
Prøf oc øf oc Kys mig nu.