Bording, Anders Mod huer Quintin aff Fryd oc Lyst

208.
[Over Manderup Brahe, i Birgitte Trolles navn. 1666.]

Mod huer Quintin aff Fryd oc Lyst
Bedrøfvelser fast hundre!
A t Sorg har mig ihiel ey kryst/
Ieg selff maa tjt forundre.
Ney: Jeg trolofvet otte Aar
Ret langelig anvende.
Den Fruct/ mig Lykken der paa baar/
Gick hastelig til ende.
333 En Enckes Nafn for snart jeg fik.
Ieg miste den/ Jeg kunde
Ret tryggelig/ i huor det gik/
Til lide allen stunde,
Udbaaren oc i Jorden need
Er lagt min Velstands Ære.
Paa Jorden Jeg mig intet veed/
Til Bedring nu kand være.
Begrædelig er all min Drift:
Raad/ Hielp oc Trøst er henne;
Roe/ Lyst oc Leeg til Suk omskift/
Oc jeg gaar tyst oc ene.
Ah! ædle BRAHE/ huad varst du
Ljfsalig her i Ljfve!
Hvad varst du from! Jeg meere nu
Let kand for Graad ey skrifve.
Ey andet skal udi min Hu
End du til Døden blifve.

B.T.