Bording, Anders Frisk op naar Dieffvelen giør sig vred

167.
Frisk op naar Dieflen giør sig vreed/ etc.
Siungis som: Jeg gick mig i min Urte-Gaard/ etc.

1.

Frisk op naar Dieffvelen giør sig vred
Da vil jeg Lystig være/
Slet ingen Ting er ha[m] saa leed
Som Fryd i Tuct oc Ære/

2.

Om Verden mig imod end gaar/
Oc er i Dag forborgen/
Saa troer jeg vist at Piben faaer
En anden Liud i Morgen.

3.

Hvad hielper det med Coridon
For Galathe sig harme/
See Mopsos baade skieu oc krum
Soffve i Nisæ Arme.

4.

Oc om det icke regner her/
Saa skeer det andre Steder/
Hvi skulde jeg da tie qver/
Naar sig en anden glæder.

5.

Hin arme Mammons Trælle maa
Med Rigdom sig bemøye/
Maa skee det d[e] nu samle paa
Kand Lycken mig tilføye.

6.

Hvo veed naar Clotho klipper til
Oc korter vore Dage/
Hvo veed naar Charon raabe vil
Til Baads til Baads saa fage.

7.

Hent ind den allerbeste Viin/
Her Vert lad Flasken fylde/
Skaff derfor Suckerkandi fin/
Jeg skal det vel forskylde.

8.

Du smucke Dreng siung op lad see
Din Syre[n]-sød[e] Stemme/
Siung om den skiønne Galathe
Saa vil jeg Sorgen glemme.

9.

Lader os samptlig pønse paa
Med Sang at Musicere
Vi findes ey hver afften saa/
Maa skee ret aldrig meere.

10.

Om jeg af Guld en Krone bar/
Oc eyde Slot oc Fæste/
Oc saa der til ey Lystig var/
Da saffned jeg det beste.

11.

En [Cinqvepas] en Galiardt
Hvo den har lært at træde/
Hand lader see sin Viis oc Art/
Vi andre ville qvede.

281

12.

[Oc] Beyler du aff Kierlighed/
Se[e] ey til Gods oc Penge/
Men mest til Dyd oc Deylighed/
Med lyst gaar du til Senge:

13.

En eenist Ting er her forgiet/
Som er en vacker Damme/
Men glemte vi den Skaale slet/
Da maatte vi os skamme.

14.

Hvo sig det store Glas her staar
Fordrister/ mig at loffve/
Den ønsker jeg i Dag et Aar
I Brude-Seng at soffve.

15.

Den mig giør først til Danne-Mand/
See det er hendis Skaale/
Oc var det end i baren Vand/
Da vilde jeg det taale.

16.

Ach gierne vild jeg vide hvo
Det dog engang skal bliffve/
Der jeg omsider skal min Tro
Med Haand oc Hierte giffve.

17.

Jeg veed vel een som elsker mig/
Men jeg tør intet tale/
Jeg veed mig vel en Brud saa Rig/
Hun skal det Law betale.

18.

Derfor jeg udi søden Viin
Vil min U-ro begraffve/
Far vel all Sorg oc Pjne min
Du skall din Affskeed haffve.

19.

Frisk op derfor i Kierlighed/
Frisk op i skiønne Dyder/
Frisk op i Tuct oc Ærlighed/
Traadtz dem der det fortryder.