Bording, Anders Wed sliben blifver Jernet klar

210.
Nogle Emblemater
giort af her Laus Bording.

1.

Wed sliben blifver Jernet klar,
wed Afve børn forfremmis
ved kaarset som en from wdstaar
forbædris hand og temmis.

2.

Hvor lenge vi end lefve maa
vor lefnits lob dog wendis
ved døden did vi daglig gaa
ved døden tiden endis.

3.

Hvad høyest er maa nederst staa
hvad nederst er ophøyes
Naturen og gud vexle saa
vi billig dermed nøyes.

4.

Med kiernen skallen følge maa
Det unde med det gode
hos løkken som vil med dig staa
Du kaarset maa formode.

334

5.

Slet intted skeer af hendelse
Guds forsiun alting lafuer
Af slumppe lykke ey kand skee
hvad herren self vil hafve.

6.

Naturen hafver størst Atraa
til saadant som kand skade
Det gode ganske faa forstaa,
at søge sig til baade.

7.

Vel slumper løkken fra ok til
ok mange self den spilde
Gud Raader den, dog verden vil
sig saadant ey indbilde.

8.

Den blifver vis som vil med flid
med vise sig raadførre
Anledning slig med dag og tid
en taabe vis kand giørre.

9.

For andris gavn saa meget skeer
Ja ofte til vor skade
Den gamle plantter thi hand seer
til ungdoms gavn ok baade.

10.

Naar lidet stort ia tungt och læt
ved skilsmis vel betragtis
hvad gefvist er da kiendis Ræt
ved deelling skal det agtis.

11.

J skaallen liger vngen huldt
med tiden den udføris
saa liger meget skiult och dult
Ey alle ting kungiørris.

12.

Skal lykken dig til hande gaa
da snilhed vel behøfvis
ia konsten dertil drifvis maa
ok ofte flitig øfvis.

13.

Af himlen drypper draaber ned
paa draabe, draabe flyder
saa smykis dyd med dydighed
naar dyder følger dyder.

14.

Hvo egen visdoms mening faar
En daare maa hand hede
som Aben hand til speilet gaar
ok kysser det af glæde.

15.

Den findis ey den glantz saa klar
som skyggen io medfølger
Dyd oksaa misgunst hos sig har
som undskab sin ey dølger.

16.

Som Stiernens lius den Ringere
mod sollens glantz maa blegne
En Jordklump mod sin skabere
saa Ringe er at regne.

17.

Vi flyttis frem ok settis hen
paa tidens falske trappe[r]
Vi stige op saa ned igen
til døden os hen snapper.

18.

Den raske tid som flyfver hen
kand ingen igen hentte
giort gierning vendis ey igen
forgæfvis vi det ventte.

335

19.

Den Element som suagist er
for sterkkere maa vige
den Arme saa maa bukke her
for stolte och for Rige.

20.

Guld bædre er dog mynted tyndt
En storre kaaber daller
saa agtis dyd af værd och fynd
mod udyd som mest praller.

21.

Den høyest er i stand ok kald
for nedfald Reed maa wærre
de Onde Englers dybe fald
de stolte sligt kand lære.

22.

Dend blinde som vil Eene gaa
maa falde snart och stødis
hvo venners raad vil slet forsmaa
Hand snubler læt ok ødis.

23.

En deilig Rose lugter sød
dog feiler den ey pige
saa haffver løcken daglig stød
det Onde vil ey vige.

24.

Jt draget sver her legis frem
et ploujern der hos vises
en enist hammer giorde dem
for bege smeden prises.

25.

Jeg nøyes nok med guds behag
min skebne maa hand Raade
til hannem setter ieg min sag
Hand alting giør til maade.