Bording, Anders Huad schal Rydtzer nu anfange

168.
[Huad schal Rydtzer nu anfange.]

1.

Huad schal Rydtzer nu anfange
Huad schal nu den arme mand
Huo er den Ham trøste kand,
Som Saa hiertelig er bange
For Sin offvermaade Lut
Hand i nat har sønderbrut,
O du glatte Tøye bache
Hand maa dig derfor vel tache.

2.

O du ulychsalig Stierne
Som Regiered den minut
Der den lut bleff Sønderbrut
Jeg Siger, endog ey gierne
Att det veret har forsand
Saturni umilde haand
Dend allene var aarsage
Att Hun fich Sin Rest saa fage.

3.

Kommer hid i Tøye drenge
Klager dog vor Rydzers nød
Som Sin lut saa ilde brød,
Kommer Snart ey tøffver lenge
282 Kommer Stycherne at See
Som her ligger Spred i Snee:
Raaber alle væ jo dut
Offr dend arme Rydtzers Lut.

4.

O Lut, Lut, du Stachels Lut Lut
O du arme instrument
Huad er du dog ilde schiendt
Men du ligger her saa mut mut
Och gir ingen resonantz
Du som pleyed før til dantz
En Corant at lade klinge
Naar at Rydtzer vilde Springe.

5.

Nu far vel Lut, lig i giemme
indtil Ploug i Jorden gaar
Din begraffvels' du da faar
Men vi schal dog ey forglemme
Naar vi ud paa bachen gaar
Att begræde dine Saar
Och meen græssit groer i enge
vi[l] vi giemme dine strenge.