Bording, Anders GUDS Loffvis tvende Tafler er'

217.
[GUDS Loffvis tvende Tafler er'.]
Mel. JEsu søde Hukommelse/ etc.

GUDS Loffvis tvende Tafler er'/
To Steene-bolte paa mig her/
jeg mumler i mit Synde-Dynd/
min Bøn har derfor ingen fynd.

2.

Det er for jeg til Huse har/
den gamle Adam/ det mig slaar/
jeg vil derfore druckne ham/
i JEsu Daabis Vaske-Dam.

343

3.

Det skaader ey om jeg end maa/
oc Drucknis med i Daabens Aa/
med Synder oc Begærlighed/
thi jeg i Gud dog bliffver ved.

4.

Mig føder Aand oc Vand igien/
saa jeg da bliffver JEsu Ven/
oc Leffve skal med ham i Fred/
i Reenhed/ Dyd oc Hellighed.

5.

Jeg vorder JEsu Reene Brud/
een Podeqvist/ som skyder ud/
aff min Vinstock/ [det] Liffsens Træ/
oc Voxer i dets skyggis Læ.

6.

Seer jeg da effter denne Tvæt/
een Ondskabs Stenck// oc Syndeplæt/
skal den med Troen Vaskis aff/
i Poenitentzis Græde-Graff.

7.

Oc/ om mit Hiertis skarpe Jord/
giør at min Rancke icke Groer/
oc bærer Troens søde Fruct/
oc taallighed i Dyd oc Tuct.

8.

Da skal den vendis med min Graad/
oc giøris ved mit Øye vaad/
ja med min JEsu Sidevand/
oc stenck aff Naadens Vande-Spand.

9.

Jeg voxer da i Naade frem/
oc blifver JEsu egen Lem/
i Visdom voxis mange Aar/
for Gud i Naadens Fryde-Vaar.

A.B.