Bording, Anders AH hvor jeg længis efter dig JEsu min

2l6.
[AH hvor jeg længis.]
Mel. Hvo sig fortrøster/ etc.

1.

AH hvor jeg længis efter dig JEsu min/
nu Siælen trængis for Himmelspise din/
det er mig som een Patient/
naar hand i Bad har værit/
er hand aff Hunger spent/
er hand aff Hunger spent.

2.

Jeg er nu Vasket udi mit Daabe-Bad/
oc har affplasket mit Legems Synde-Rad/
nu skyller jeg mig ganske aff/
med Poenitentzis Taare/
det giør mig tidig braff/
det giør mig tidig braff.

342

3.

Dit Bord er decket/ din Spise er bereed/
dit Brød er brecket/ jeg setter mig her ned/
nu Mad da udi JEsu Naffn/
giff det mig vel bekomme/
til Siælens ævig Gaffn/
til Siælens ævig Gafn.

4.

Ah lecker føde/ o Hellig Paaske-Lam/
som for mig døde/ oc bar min Synde-Skam/
jeg smager JEsu eget Kiød/
som [op] paa Kaarset hængde/
fordi jeg Lowen brød/
fordi jeg Lowen brød.

5.

Nu kræffvis Dricke/ som føyer Spisen vel/
at Siælen icke skal tørste slet ihiel/
den Himmel-Nectar-søde Vin/
mig udi Kalcken skænckis
aff dig o JEsu min/
aff dig o JEsu min.

6.

Det er det røde dit Rosenfarffvet Blod/
som med min Brøde bleff mig een Naadeflod
din Pine-Persis Drue-Safft/
mig udi Kalcken nyder/
til ævig Lædske-Krafft/
til ævig Lædske-Krafft.

7.

O Hellig Ære jeg er min Kongis giest/
JEsus vil være min' Synders Sone-Præst/
hand giør mig fri oc gandske tryg/
oc mine Synder velter/
langt bort bag HErrens Ryg/
langt bort bag HErrens Ryg.

8.

Spisen giør leede til Verdens Syndemad/
jeg vil ey æde meer aff vellysters Fad/
det Himmel-Manna søde Brød/
mig ævig ophold giffver/
mod Synde-Hungers Nød/
mod Synde-Hungers Nød.

9

Saa tit jeg nyder nu dette Giestebud/
villig jeg byder dig tack min HErre Gud/
min JEsu ævig minde staar/
paa Mund oc Hierte skreffvet/
til jeg aff Verden gaar/
til jeg aff Verden gaar.

A.B.