Bording, Anders Naar mig Nøden haardest plager

185.
Den 120 Konning Davids Psalme,
og er et Klagemaal over Klaffere og onde Mennisker,
af Mag. Anders Bording componered 1648.
Tones som Ristii: Lieblich wünsch ich mir zu singen.

1.

Naar mig Nøden haardest plager,
Raaber jeg til HErren GUd,
Hand min Bøn med Gunst optager
Og af Nøden river ud,
HErre frels mig at jeg kunde
Blive fri fra Klaffers Munde,
Som foruden Skiel og Ret
Ville mig fortrænge slet.

2.

Hvad kand Klafferens Bagtale
Med den Løgen og Uskiel,
Hvor med hand saa veed at prale
Giøre dig ô kiære Siæl,
Ach det er som skarpe Pile
Der i Hiertet skiær og file,
Jld og Eenbærtræ ej kand
Saadan rase med sin Brand.

3.

HErren bedre, at jeg arme
Skal blant Mesech fremmed gaa,
Og at jeg med Hiertens Harme
Kedars Hytter bygge maa,
Ej! hvor langsomt det mig bliver
Hos det Folk der altid kiver,
Og ikkun udaf Fortræd
Hader Fred og Eenighed.

4.

Jeg for GUd vil mig indskyde,
Hand best veed hvor megen Flid
Jeg har giort for Fred at nyde
Og omvære Tvist og Strid,
Dog naar jeg min Mund oplukker,
Strax enhver imod mig pukker,
Og begynde[r] trodselig
Med U-fred at søge mig.