Bording, Anders Kom ô Skiønnist Hyrdemøe

146.
Daphnis biuder Sin Kieriste Galathe hen till sin Bolig.

1.

Kom ô Skiønnist Hyrdemøe
Kom Siæletuingerinde
Wed den fiskerige Søe
Som med de Skiønne linde
Er aff Naturen yndelig
Omkronet alle Stæder
Huor ocsaa mangen blomster sig
J grønnen Eng udbreder.

2.

Huor Rørdrummen i de Rør
Sin Huule Bass udsnurrer
Stæren oc sit beste giør
Oc Ringelduen kurrer
Huor oc den Søde Nactergall
Med spæden næb oc tunge
Sampt andre Fugle i haabetall
Saa lystelig opsiung[e].

3.

Echo der i dyben Dall
Sig lader oc Fornemme
Tall kon hun dig suare skall
Med Siufold effterstemme
Jeg sielff oc nys har sammensatt
En yndig Hyrdewiise
Huor med Jeg dig min ædle Skat
will ære der oc prise.

4.

Hasseler sig finde der
Som tiener snart at bancke
Spulinger oc Kirsebær
Der offuerflødig wancke
Om du dig oc till Jorden ned
For andre bær will bøye
Med fleere Slag, end Jeg fast weed
Skall hun dig strax fornøye.

5.

Sommerpærer Jeg oc kand
dig plucke well saa mange
Tenderne mig titt i wand
For een aff dem mon gange
Till mig sielff Jeg dog siger saa
Det Træ lad aff at røre
Du læckertand huis der er paa
Min Kierist skall tillhøre.

6.

Jeg den Feedist Eng har Fred
For wilde Diur oc tamme
Fersken wand oc der Jn[d]led
Till dine faar oc Lamme
At naar du Skiønne Galathe
der kommer hen at bede
Da skall du see dit unge fæ
Skall Jdell Blomster æde.

7.

Garen oc Kraag os skulde nock
Aff Ferske Fisk indtage
Agerhønss Flock offuer Flock
Dem skall min Falck oc tage
Min Leps aff Busken os till Steeg
Skall skaffe mangen hare
Den Stund Filax for os wor Quæg
J Skuggen skall beuare.

8.

Huis Jeg meere kand formaa
Oc her will ey opregne
det skall dig tulrede staa
Kom det dig at tillegne,
251 Ach, ach huad det dog skulde mig
aff hiertens Grund fortryde
Slig Herlighed foruden dig
J lengseil her at nyde.

9.

Alle Nympher der omkring
For dig aff Jdell glæde
Skulle dantze smuckt i ring
Oc dig welkommen hede
Apollo sielff med Harpen will
For din Skyld ferdig wære
Hans Jomfru Chor med sange spill
Din tilkomst oc will ære.

10.

Venus op oc forespend
Lad Diurene sig røre
Amor du wær Kiøre-suend
At J mig snart tilføre
Det Skiønne, Ja det Skiønneste
Naturens Mesterstycke
Det er den Skønne Galathe
Min Glæde trøst oc Lycke.

11.

Kom min Rose, kom min Blom
O, kom min blancke Stierne
Kom min ædle Krone, kom
Jeg beder, Jo saa gierne
Tilsted dog ej min lengsell sig
Nu lenger at forøge
Kom snart, kom fast, kom hastelig
Din Daphnis at besøge.

Finis