Bording, Anders Kand Jeg vell uden Klage

212.
Hyrde Lengsel.

1.

Kand Jeg vell uden Klage
Och uden Lengsels piine stoer
Fra eder affschied tage
Min venniste min lille Noer
Den dejlighed stor, de liffsalige ord
Haffver saa betaget mig min Siæll
Jeg ey uden graad, och med øynene vaad
Kand udslycke Eders Far vel.

2.

Kand Jeg de schiønne Locher
Kand Jeg vel det Guld-guule haar
Forlade uden suche
Der mit hierte bunden staar
Ach! ach med hvad vee, maa Jeg sige adieu
Och forbliffver eders Fange kier
Och aff dette baand ingen mig løse kand
Førend døden det sielff det selffver affschier.

3.

Skall nu de øyne klare
Der ingen kand u-elschet see
Skal de nu fra mig fare
De øyne som monne altiid Lee
Och schulle vel mine øjne store staa
Maatte de vist være aff steen bereed
Ney deris Lius klar, der fra mig nu henfar
Vil vist giøre mig aff Liuset kied.

4.

Skal Jeg de dejlige Kinder
Skal Jeg den purpur røde Mund
Nu iche meere finde
Och iche kysse nogenlund
Vist vil da mit hierte briste aff smerte
Om Jeg uden sødhed ey maa naa
338 Ach ach til valet mig et kys da tilsted
Jeg med glæde eder tenche paa.

5.

Skall Jeg de hviide hender
Der hviider er end melch och krudt
Hvis Hige Jeg ey kiender
Der bløder er end silche hviid
Nu tage dem fat och dem giffve god natt
Hvo vil løse mig aff sorrig min
Ach under mig da Jeg dem friit kysse maa
Der med lindrer mig min lengsels piin'.

6.

Welsignet dydig Pige
Velsignet være allen stund
De Kinder rød tillige
Den rosen farffvede sucher-Mund
De øyne saa smaa, disse hender ochsaa
Der bereedvillig mig haffver tient
Det smerter mig hart, vj adschillies snart
Ald min lyst til lengsel er omvent.

7.

Jeg nu maa gode natt sige
Det intet andet være kand
J maa nu fra mig viige
Och reche mig den hviide haand
Adieu Galathe allerkieriste Møe
Jeg befaler Eder den høyeste
Kand Jeg i Liffve, ey hos Eder bliffve
Jeg Eders tiennere Døer. Vale.

Altid Ærendendis

Jeg brænder Galathe saa tiit Jeg hos dig staar
Jeg brænder naar du end fra mig gaar.
Hvi er mit Liff saa dyrt, hvi er du saa umild
Du er i hvor du er Jeg finder dog din Jld.