Bording, Anders Ah at dog en Trois Gnist

215.
[Ah at dog en Trois Gnist.]
Mel. Rind nu op i JEsu Nafn/ etc.

1.

Ah at dog en Trois Gnist/
i mit Hierte maatte gniste/
saa jeg icke skulle miste/
Himmerig ved Sathans list/
jeg maa ellers slet forloris;
Thi jeg Lofven hafver brut/
naar min Ondskab eftersporis
Ævig fra Guds Naade skut.

2.

Jeg paa Gud min Skaber troer/
at hand er min Himmel-Fader/
som mig ey forderffvis lader;
Men som hand aff Naade stor/
ville alt i Verden danne/
saa opholder hand alting/
Oc lar mig i Himlen lande/
naar mig qvæler Dødsens Sting.

3.

Jeg oc troer paa JEsum Christ/
som Maria har undfanget/
oc ved HErrens Aand erlanget/
hand er Gud oc Mand forvist/
for mig pint/ korsfæst oc dræbet/
jordet/ oc til Helffved sent/
standen op oc Himmelsvæffvet/
gaar til Doms/ naar alt er endt.

4.

Jeg troer paa den Hellig Aand/
ja/ der er een Christen Kircke/
hvor hand vil i Ordet vircke/
der jeg i min Frelsermand/
mig min Synds forsoning loffver/
oc at jeg aff døde staar/
om jeg end i Graffven soffver/
jeg dog ævig Ære faar.

A.B.