Bording, Anders Skiønne men dog Skarpe Rose

164.
La Mostarde.

1.

Skiønne men dog Skarpe Rose
Lavra du det Volder mig
Att ieg her i Vilden Mose
Vanener om saa Sørgelig
Medens du Saa Lystig driffver
Hen till Engen dine Faar,
Oc dig ingen tanche giffver
Hvor det din Myrtillo gaar.

2.

Kandstu Strenge Tyraninde
Glemme saa det faste baand
Dragis iche dig till minde
Det som du med mund och haand
Mig evindelig till sagde
Der Vii først i grønnen Lund
Wed de klare Strømme Lagde
Till Vor tro den første grund.

3.

Jupiter før Skulde taale
Sig att Lad['] aff handen slaa
Tordenpilens heede Strale
Før Skuld' Hercules ochsaa
275 Kølffven sig Lade affvinde
Ja end lide meer fortred
Førend du dig nogen Sinde
Skulde Ladet saadant Skeed.

4.

Ach den Klare floed som hørde
din forplictels høye eed,
Med sig hen till Tzetin førde
din oprictig trofasthed
Skovens Pract med Løff och blaade
Falmed och fich Anden Skich
Men ieg Saa med harm och Skade
Att din Tro dog før forgich.

5.

Strømmene ret aldrig driffve
Saa till Haffvit hastelig
Klipperne Jo stedtze giffve
Mer['] och Mere Vand aff Sig
Du mig altid same Lunde
Skiencher och aff Sorgens flod
Aldrig kand ieg dog udgrunde
[Weldet] till det Stolte Mod.

6.

Winteren hvert Aar forøder
Skovens grønne Sommerpract
Waaren den igien dog føder
Med Sin blide Vannis Mact
Men dit hiertis Vinter øffver
Jdelig sin Vredis kuld
Sielff Cupido den ey døffver
Med sin Elschovs Piil aff Guld.

7.

Skall det da belønning Wære
For min Søde dict och Sang
Som ieg haffver dig till Ære
Siungit her Saa mangen gang
Har ieg paa de grønne Linde
Derfor Skreffvit offte Saa
Lavra bliffver min Hyrdinde
Medens træer i Skoven staae.

8.

Har du daa aff en Løvinde
Eller och aff Tigerdiur
Som i Lybien sig finde
Saa Vredactig een Natur
Att den haarde Lengsels plage
Som min attrae tvinger Saa
Och fork[or]ter mine dage
Kand dig ey till hierte gaa.

9.

Wilstu Strenge Lavra bliffve
Saa Tyrannisch allen tiid
Ey Velan saa maa ieg giffve
Mig i dødsens Sidste Strid
Men Vill dog i rette steffne
Dig for Himmelen som Veed
Hvad ieg Leed och mig saa heffne
Paa din Vmedlidenhed.

Finis