Bording, Anders Min Smerte er Saa megit stor

151.
Daphnis Vill Sige Werden och Sin [Galathe] gode Natt.

1.

Min Smerte er Saa megit stor
Att hun mig stedze plager,
Ach! Sorrig i mit hierte boer
Som mig till døden drager,
Som giører mig Ved Verden Leed
Att ieg att Leffve bliffver kæd,

2.

Jtt Mennisc[h'] ichun Volder dett,
dett maa ieg Skylden giffve,
dett Samme Vill Jeg elsche rett
dets Vil Jeg ene bliffve,
Jndtill att ieg noch Leffvet har
Och Caron mig i baaden Târ.

3.

Naar ieg paa hende giffver act,
Paa hendis Skiønne dyder
Paa de straalschiudend' øynis mact
Som ieg allene nyder,
Mit hierte i mig slett forgaar,
Och ieg itt enist Such formaar.

4.

Jeg er fast Ligesom halff død
Mit Sind och Sands berøffvit
Och till med i min Store nød
End mere nu bedrøffvit
Fordi min Skiøne Galathe
Will ey engang hen till mig see.

5.

Ach motte ieg i dyben haff,
Mig selff een sted oplede
Hvor att ieg kunde mig min graff
Med mange Such berede
Da Vilde ieg med stoer atrae
Ned i den sorten haff nedgaa.

6.

Ach død Ach død kom snart till mig
Mig Vill her ingen trøste
Jeg Lengis saare effter dig
Mit hierte Vill nu brøste
Far Vel Far Vell ieg kand ey see
Jeg døer Ach Ach ô Galathe.