Bording, Anders Galathea Streng oc wild

141.
De Osculo.

1.

Galathea Streng oc wild
Saa maa du wel heede
Du est Aarsag till min Jld
Oc min Elskows Hæde
Aarsag est du till min nød
Oc maa skee well till min død
Vden Jeg maa dysse
Dig oc wenlig Kysse.

245

2.

Kyssen er det beste werck
Jeg paa Jorden kiender
thi det mig kand giøre sterck
Naar mit Hierte brender
Derfor lad mig Sødelig
vden wegring Kysse dig
Beder det mig smager
End Som Honning Kager.

3.

Well er Kyssen meget Sød
Naar den wenlig Phyllis
Kysser mig med munden rød
Eller Amaryllis
Men naar Galathea skiøn
Giffuer mig et Kys til Løn
Maa derfor tillige
Wijn oc Nectar wige.

4.

Alt med Kyssen offuer bord
Hebe Skaalen rørde
Jndtill Jupiter fra Jord
Ganymedem førde
Men wist Jupiter huad Lyst
det medførd' at haffue kyst
Galathe den smucke
Drengen fick at bucke.

5.

Galathe din Roesens Mund
Kand mig eene suale.
Giff mig Kyss Jeg sammelun[d]
Skall med kyss betale
Tusind Kyss oc tusind till
Jeg dig skiønne giffue will
paa din røde Lipper
Førend ieg dig slipper.

6.

Wilt du da min Galathe
Gaa bort mod min wille
Saa tag med En Kys, to, trej,
Jngen skall os skille
Huo det spørger eller ey
Jeg i [søde Kysse-rej]
Dog min Frihed miste
Der Jeg dig først kyste.

Finis