Bording, Anders At en huer sig monne bucke

130.
Om Galathe oc Mopsa.
Autore A. B. C

1.

At en huer sig monne bucke
For min Galathe den smucke
Volder at hun haffuer lærd
Sæder som er ere wærd.

2.

Men at Mopsa sidder inde
Naar sig andre i gilde finde
Volder hun sig icke kand
Skicke ret hos nogen Mand.

229

3.

Galathe kand artig dantze
Oc aff Roser binde krantze
Mopsa sidder sig at klaae
Slem oc skiden i en wraae.

4.

Galathe Poëter priser
Siunger ocsaa smucke wijser
Mopsa siger det ey bør
At en Jomfru saadant giør.

5.

Galathe kand kunster mange
Slynge, weffue, Kniple, sprange
Mopsa kand ey sye en Serck
Siger sligt er skøge werck.

6.

Mopsa sig der offuer fortørner
Jlde seer i alle Hiørner
Det giør hende Sorg oc wæ
At mand priser Galathe.

7.

Mopsa Rosens blomme lille
Wredis ey det staar dig ilde
Du dog ey forhindre Kand
Solen Jo maa skinn' i wand.

8.

Galathe will Jeg dog ære
Galathe will min oc wære
Galathe staaer i min Hu
Det du end skull bryst' i tu.

9.

Nactergalens sang maa wige
Naar som Vglen de[n] maa s[k]rige
Giøgen Eene prisen bær
For Kuck, Kuck, saa gaar det her.

10.

Jeg dig ey tilltroed at sige
Huad som well anstaaer en pige
Thestylis tør dig ey troe
Till at malc[k'] en skien Koe.

11.

Du som Ørnen haffuer negle
Fingre som hin krumme segle
Wenlig est du reen oc huid
Som en Sou om Sommers tid.

12.

Øynene som Marmorsteene
Tenderne som Guld hin reene
Læberne Sapphiren-blaa
Halsen Jaspis ligne maa.

13.

Som en Vg[l'] i Hul du praler
Hører Jlde, wære taler
Springer om saa lett paa been
Som en Snegel paa tornegren.

14.

Mangen Een kand Armod hindre
Beyle har dog ey dis mindre
Men en Hyrd' er dig for fiin
Det end Gygis ring war din.

15.

Her er ingen Hyrde plumper
End Menalcas den Koebomper
D[o]g gaff hand før ud en Stud
Før hand tog dig till sin brud.

16.

Wille da Fortuna feile
Naar Jeg engang skulle beile
At Jeg ey fick Galathe
Jeg da fick saadanne tre.

230

17.

Jeg saa will de tuende laffue
Pluto dig till Morgengaffue
At du wille mig med hast
Skille wed den tredie gast.

Finis