Bording, Anders O min Siell huor mange Dage

158.
Ode Throchaica.

1.

O min Siell huor mange Dage
Wilt du dig med Sorgen plage
Lad dog fare din attraa
Det du sørget end saa lenge
Maa du dog urørt lad henge
den Fruct som du kanst ey naa.

2.

Weiret blæs oc Skyen driffuer
Himlen Regn oc Soelskin giffuer
Nat for Dagen gaar sin Wey
Effter anden aarlig kommer
Høsten Winter Waar oc Sommer
Haffuet altid bruser ey.

3.

Jeg paa Jorden intet kiender
Sig omskiffter Jo oc wender
Hui skall Coridon ey nu
Jo s[aa] well oc maa forlade
Den som bruger ingen naade
Galathe ô det est du.

4.

Hej nu gaar Jeg hen at finde
den mig haffuer Kier Dorinde
der hun gaar i grønnen Eng
Hende will Jeg wenlig bede
Oc for hende pib' oc quæde
Hun skall icke wære Streng.

5.

Fruct i Kurff oc Wijn i Flaske
der till Staff oc Hyrdetaske
det er for en Hyrde nock,
det will Jeg Dorinde giffue
Oc hos hende siden bliffue
Med min Hiord oc Faare flock.

6.

Hidindtill naar andre Soffue
Haffr Jeg raabt i Marck oc Skoffue
Galathe den gandske Nat
Men forgieffuis den mig skuld høre
Lucte Hierte Sind oc Øre
Coridon bleff udelat.

7.

O huor well min Hiord den treffuis
For Jeg elskte saa forgieffuis
Slet forsømpt den siden er
O huor Haard oc tung en Byrde
Da saa well for Hiord som Hyrde
Har den Elskow wæret her.

8.

Slig oc anden nød at driffue
Will Jeg her ey lenger bliffue
See Huor Jeg er bleffuen tung
See huor bleg oc tynd om Kinder
Bliffuer Jeg oc Slet forsuinder
Jeg som før waar braff oc ung.

9.

Derfor op min vnge Lamme
Wærer J kon Still oc Tamme
Jeg will Eder driffue ret
Till den Sted jeg har i sinde
At omfaffne min Dorinde
Før det afften bliffuer slett.

264

10.

Før Jeg gaar dog som Jeg meener
Tenck dig om huad for en tiener
Galathe du worder quit
Oc om du mig siden wilde
Haffu' Jgien er det for silde
Weck oc borte det er it.

11.

Far nu well oc bliff i glæde
Jeg dig aldrig meer skall bede
Wreden din fordreff mig hen.
Naar Filax oc Lebs min Hunde
Finder Jcke Diur J Lunde
Kommer Jeg til dig igien.

Finis