Bording, Anders HVad skal den rijge Pærle-krands

8.
Hæderlig oc Høylærd Mand
Jørgen Reitzer/
Kongl: Mayst: Velforordnit Secreterer udi det Tydske Cantzelij/ oc Kircke-
Prowist offver Jelling Syssels Prowstij.
Sampt
Ærlig Dyderijg oc Gudfryctige Pige
Anna Fabricia/
Den Hæderl[ige] oc Hø[y]lærde Mands
Doct: Christiani Fabricii kiære Daatter.
Paa deris Bryllups Høytids Dag/ til Ære.
Prentet i Kiøbenhaffn af f Jørgen Lamprecht Aar 1663.

HVad skal den rijge Pærle-krands/
O Jomfru Brud betyde?
Hvad skal de dyre Steenes glands/
Som Eder nu bepryde?
J selff med egen Hæld oc Gunst/
Oc andre skønheds Gaffver/
Langt offvergaar all smycke-Kunst/
J selff al Prijsen haffver.
Men see den Sag den er saa klar/
Mand snart kand giætning giøre:
Hvo ædel Vjn i Kiælder har/
Udhænger Krands for Døre.
Den dyre Pract oc Smyckerj
Vil saa for Bruden sige:
Herr Brudgom kommer kommer J/
Jeg Eder ey skal svige.
Jeg har for eder Kiærlighed/
Oc hvad i kand begiære:
Jeg Eders Brand at leske veed/
Min Kiøbmand J skal være.
Velan Herr Reitzer/ J vel seer
Hvad Klocken den er slagen.
Det Kiøb er giort: Frisk op beteer
At J er ret fuldtagen.
Her maa Betalning laffvis til/
J maa slet intet spare.
Paa Borg oc Krijd ey handlis vil/
Ney vare strax for vare.
J Afften det vil giælde paa/
Om J bestaar med ære.
J Morgen hver vil spørge saa:
Mon Bruden Jomfru være.

A.B.