Bording, Anders O Wrede Sind ô haarde Steen

161.
Till den Wanckelmodige Amaryllis.
Siungis Som Mein ædle Fillis hastu gleich.

1.

O Wrede Sind ô haarde Steen
O du Jiskolde Hierte
Hui giør du med Fortred oc meen
Mig altid Saadan Smerte
Er det da rett
En Wen Saa Slett
Oc haanlig at afflønne
der paa kandstu well skønne.

2.

Thi kunde dig min modig Graad
[Till] nogen medynck bøye
Da wilde Jeg faa gode Raad
Till dig flux at fornøye
En gandske Flod
Jeg med frit Mod
Vdaff min Øynes Kilde
For dig udøse wilde.

3.

Mig rinder fast i Sinde nu
Huad Troskab du tilsagde
For Wenskabs Altere der du
Med mig først wenskab lagde
Men huad nu skeer
Oc du beteer
Kand aff min graad well kiendis
Men Jngenlunde wendis.

4.

Giff act paa den fremfarne Tid
Der wi tilsammen bode
Huor sterck du slogst till mig din lijd
Huor well Jeg dig oc trode
Tilfellis da
War wor Attraa
Tilfellis war wor Læde
Tilfellis Sorg oc Glæde.

270

5.

Fremførte du din artig Sang
Jeg strax med dig istemte
Ei nogen tid os siuntis lang
Naar wi begynt at skiemte
Men Ach det fick
Snart Anden skick
Din Pibe liuden Wende
dermed fick Wenskab Ende.

6.

Jeg haffde tenckt det Søde baand
Som uden Falskheds lyde
Saa fast bleff knyt med mund oc Haand
Stod aldrig till att bryde
Det kolde wand
J dyben Strand
Jeg trode før att kunde
Opbrendis Slett i Grunde.

7.

Nu Well Jeg arme nødes till
Sligt taalig at annamme
Men tenck dig at det Samme will
dig Sielff oc engang ramme.
Huad Gielder dett
du da well lett
Din Strenghed skall fortryde
Men mig igien ei [ny]de.

8.

Jeg Weed at den Som effter mig
Din gunstis Arffuing bliffuer
Dig aldrig saa oprictelig
Sitt gandske Hierte giffuer
Søg hid oc did
J Werden Wiid
Oc finder du min lige
Da Will Jeg gierne Wige.

9.

Oc du som siunis nu frit hen
J lyckens Skiød at soffue
Kand snart opwogne oc den Wen
Du nu foracter loffue
Men huo will da
Med dig fast staa
Da skall dig nøden lære
Huad dyre Wenner ere.

10.

Dog ynsker Jeg at Himlen trind
God Lycke dig forleener
Men derhos oc et bedre Sind
End du beteer din tiener
Som nu saa plat
Glemt oc forlatt
Hengaar till wilden heede
Din Strenghed at begrede.

11.

Oc maatte Jeg saa glad en Dag
For all min Sor[ri]g leffue
At Lycken sig antog min Sag
Oc Wi Foreente bleffue
Jeg wilde Slett
all den Vrett
Aff Sindet strax udslette
Oc Hiertelig forgiette.

12.

Altingist har sin Wisse gang
Till Soelskin Regn omwendis
Den mørcke nat er ej saa lang
Den Jo med Dagen endis
For Waaren blid
Gaar Winters Tid
Men Jngen ende tage
Den Strenghed er min plage.

271

13.

Saa tuinger da dit Hierte Wred
Mig till at heden wandre
Slet bort er all medlidenhed
Du Wilt dig ey forandre
Far derfor well
O Haarde Siell
Leff Well i Fryd oc ære
Jeg seer dig aldrig meere.

Finis