Brorson, Hans Adolph Min christen, er dit kors saa svart

Nr. 196.

Mel. Paa dig haaber jeg etc.

Min christen, er dit kors saa svart
Og af den allerhaardest art,
Lad dog dit taal ey svinde.
Troe, kiere siel,
GUd vil dig vel,
Det skal du vist befinde.

2. Skal du bedrøved og forsmaaed,
Foruden hielp og trøst og raad,
Paa korsets bierg opstige,
Græd eller lee,
Det maa dog skee,
Vil du til himmerige.

3. Om GUd dig end saa heftig slog,
At du paa alting skade tog,
Vær frisk, og troe kun sikker;
Hand drager dig
Kun nær til sig
Med korsets baand og strikker.

* * * * * 180

4. Umuelig man med verden paa
Sin ryg kand ind i himlen gaae,
Og dertil holdes værdig;
Det vil hand da
Dig tage fra,
Saa est du reyse-færdig.

5. Gaaer du med korset trøstig frem,
Saa bærer korset selv dig hiem
Til evig fryd og ære;
Men vil du ey,
Saa vil din vey
Dig dobbelt piinsom være.

6. Kand du dig selv kun blive qvit,
Forsage alting, stort og lidt,
Saa har du veyen fundet;
Giv dig deri,
Saa est du fri,
Saa har du overvundet.

7. Fat dig kun et bestandigt sind,
Lad blæse hvad der vil for vind,
At rosen-krands og nelder,
At suur og sød,
At liv og død
Dig lige meget gielder.

8. Kors var et sværd i JEsu haand,
Den tiid hand bandt den onde aand;
Hvor kand det noksom prises?

* * * 181

Der fattes seyr
I ingen leyr,
Hvor korsets fane vises.

9. Kors er den vey til himlens land,
Som ellers aldrig findes kand,
Den JEsus selv opsøgte;
Kun trøstig frem,
Du JEsu lem!
Du tørst dig aldrig frygte.

10. Kors er det tegn, der spørges om,
Naar JEsus kommer til sin dom,
Hvo da vil staae med ære,
Maa korsets tegn
I jammers egn
Og Bochims dale bære.

11. Ey nogen trængsel er saa lang,
Var hun end helved-heed og trang,
At den os kunde bide,
Naar vi kun til
GUds ære vil
Saa gierne noget lide.

12. Vor HErre strider ikke mod
Dig selv, men mod dit kiød og blod;
O maatte det forbrændes!
Hvad kunde vi
Da vandre fri
I al den deel os hændes.

* * * 182

13. Det eget sind, det satans frøe,
Skal plukkes, brændes op, og døe,
Som alt vort liv forvilder;
Det kand ey skee,
Naar korsets vee
Os ey vor vellyst spilder.

14. Just derfor har vor frelser giort
Anviisning om den snevre port;
Hvo denne vey vil tage,
Hand vandrer fri,
Og kand forbi
Sig selv og verden drage.

15. I ham opstaaer et andet sind,
Som stedse lystig kiger ind
I det, som GUd behager,
Er lige glad,
Hvor, naar og hvad
Vor HErre foretager.

16. Ved kors gik JEsus ind til GUd,
Og giver os et HErre-bud,
At vi skal selskab giøre,
En hver, som vil
Ham høre til,
Saa vil hand selv os føre.